U-FAR Campus

THE FAR EASTERN UNIVERSITY

ยินดีต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านสู่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขตใหม่ถนนวงแหวน หรือที่เราเรียกกันว่า U-Far Campus  นะคะ ที่นี่เป็นอีกบ้านหลังหนึ่งที่พร้อมรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆของพวกเราชาวฟาร์แล้วนะคะ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

เลิศคุณธรรม ล้ำปัญญา สร้างคุณค่าคนสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชื่อมั่นว่าผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และปัญญา จะนำพาไปสู่ความสมบูรณ์แห่งตน

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ มีจิตสำนึกและสมรรถนะของความเป็นผู้ประกอบการทีมีคุณธรรม มัปัญญา เพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความซื่อสัตย์ รู้ผิดชอบชั่วดี ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นมหาลัยแห่งเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Gateway to Entrepreneurship)

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสังคมแห่งการเป็นผู้ประกอบการ

 

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...
  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...
  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...
  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

ข่าวสารและกิจกรรม
U-Far Residence
  ฝากประชาสัมพันธ์ "U-Far Residence" หอพักในกำกับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นค่ะ หากท่านใดสนใจ สามารถติดต..
การปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557
  สำนัก U-Far Campus ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่และพี่น้องชาวฟาร์ทุกท่าน ในการเปิดเรียนวันแรกของมหาว..
ช่วงสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2556
  ช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกำลังอยู่ในช่วงการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2556 ทางสำน..
การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจเพื่อสังคม
  ทางสำนัก U-Far Campus ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการประชุม "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจเพื่อสังคม ..
Green Campus 2013 @U-Far
  เมื่อช่วงปิดภาคการศึกษา 1/56 ที่ผ่านมาและยังคงดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทางสำนัก U-Far ได้ทำ..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.