สำนักกิจการนักศึกษา [ New Website ]

STUDENT AFFAIRS

การลงมือทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะสัมผัสและรับรู้ได้ถึงความจริงแท้ของการการทำงานต่าง ๆ 
          กิจกรรมจะทำให้เรามีทักษะคิดเพื่อแก้ปัฐหาตามสถานการณ์ที่พบและสร้างทักษะในการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การกระทำ การพูด กิจกรรมจึงเป็นทางที่จะฝึกพวกเราครบทั้ง ความคิด การพูด และการกระทำการต่าง ๆ
          " เปลี่ยนและปรับตนเสมอ เพื่อก้าวผ่านจากนักศึกษา สู่การเป็นผู้ปฏิบัติและนักกิจกรรมมืออาชีพ มีเสน่ห์ เป็น มิตร และสร้างสรรค์ "

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักกิจการนักศึกษา สังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนา ภายใต้การกำกับและดูแลของ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยให้บริการและจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น จัดหาทุนการศึกษา การให้บริการอนามัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันดำเนินการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยทางสำนักกิจการนักศึกษา มุ่งเน้นการบูรณาการทักษะและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา สู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม 

วิสัยทัศน์

         สนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วิสัยทัศน์           สำนักกิจการนักศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นคนดี เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์

พันธกิจ

          1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
        2.จัดกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา           
          3.จัดให้มีบริการด้านสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา                     4.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง           
          5.สร้างเครือข่ายการพัฒนานักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานกิจการนักศึกษา

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

งานพัฒนาและบริการนักศึกษา

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

ข่าวสารและกิจกรรม

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.