สำนักวิจัย [ New Website ]

OFFICE OF RESEARCH

สำนักวิจัยมีความเชื่อว่า  งานวิจัยที่มีคุณค่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนนั้น ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชนและสังคมส่วนรวม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

PHILOSOPHY

สำนักวิจัยมีความเชื่อว่า  งานวิจัยที่มีคุณค่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนนั้น ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชนและสังคมส่วนรวม

VISION

สำนักวิจัยเป็นหน่วยงนที่มีศัยภาพในการส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านธุรกิจและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอันจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อชุมชนและสังคม

MISSION
สำนักวิจัยจะดำเนินการสร้างองค์ความรู้ใหม่และตอบสนองพันธกิจด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  ต่อการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยและต่อสังคม

OBJECTIVES

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดนักวิจัยที่มีศักยภาพในการทำวิจัย  และใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ

2. เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและโครงการวิจัยใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่นรวมถึงภาครัฐและเอกชนตามที่แสดงเจตจำนงขอความร่วมมือทั้งเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์

3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาธุรกิจและสังคม  รวมทั้งเครือข่ายผู้ประกอบการ

5. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  และประสานเครือข่ายด้านธุรกิจ บริการวิชาการ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูล  พัฒนาความรู้และเผยแพร่ผลงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมทั้งองค์กรและชุมชน

6. เพื่อสรรหาแหล่งทุนภายนอกเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยและสามารถตอบสนองประเด็นปัญหาของสังคมตามแนวนโยบายของหน่วยงานนั้นๆได้

 

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

ข่าวสารและกิจกรรม

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.