สำนักบริการการศึกษา [ New Website ]

STUDENT SERVICE CENTER

สำนักบริการการศึกษา" มีหน้าที่ ให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมงานทะเบียนประวัติการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษา การรับรองผลการเรียน การให้บริการสำหรับนักศึกษา 1.การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 2.การแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง 3.การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน 4.การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการศึกษา สถานที่ตั้ง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2110 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

เกี่ยวกับหน่วยงาน

"สำนักบริการการศึกษา"

มีหน้าที่  ให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมงานทะเบียนประวัติการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษา การรับรองผลการเรียน

การให้บริการสำหรับนักศึกษา
1.การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
2.การแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง
3.การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน
4.การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการศึกษา

สถานที่ตั้ง  อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2110
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา  8.00-17.00 น.

 

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.