สำนักแผนและประกันคุณภาพ

[ New Website ]

OFFICE OF ...

สำนักแผนและประกันคุณภาพ ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่ 14 / 2553 เรื่อง การจัดตั้งสำนักแผนและประกันคุณภาพ ให้อยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยมีขอบข่ายงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ กลั่นกรองแผนปฏิบัติการ/โครงการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานโดยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องกับภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันดำเนินการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

อยู่ระหว่างปรับปรุง

สำนักแผนและประกันคุณภาพ

วิสัยทัศน์

สำนักแผนและประกันคุณภาพเป็นกลไกสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยคุณภาพอย่างยั่งยืน

 พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบ  มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาระบบและกลไกงานแผนของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ  จัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ กลั่นกรองแผนปฏิบัติการ/โครงการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการดำเนินงาน

3.เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา

4.เพื่อเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาจาก สกอ. และสมศ. ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในสถาบัน


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

ข่าวสารและกิจกรรม

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.