สำนักอธิการบดี

OFFICE OF THE PRESIDENT

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ขอต้อนรับทุก ทุกคนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกเข้ามาเรียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สุดท้ายนี้ขออวยพรให้นักศึกษาประสบกับความสำเร็จในการศึกษาดังที่มุ่งหวังไว้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นกำลังใจให้ท่านตลอดเวลาครับ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักอธิการบดี ตั้งอยู่อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้อง 1330) โดยมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา สำนักอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในด้านการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยงานเลขานุการอธิการบดี งานเลขานุการการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  งานสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัย งานการประสานงานในภารกิจอธิการบดี และงานวิเทศสัมพันธ์

ปรัชญา
สำนักอธิการบดีมุ่งมั่นให้การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  โดยการบริหารจัดการภารกิจซึ่งหน่วยงานต้องเกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของอธิการบดีและสำนักอธิการบดี โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล ความถูกต้อง รวดเร็ว และบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำหามหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายตามนโยบายแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปณิธาน

 1. เพื่อให้การบริหารและจัดการงานธุรการกลางมหาวิทยาลัยและเลขานุการผู้บริหารมีความเป็นระบบ คล่องตัว โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมามาใช้ในการทำงาน
 2. เพื่อให้บริการ สนับสนุนและดำเนินงานประสานงานแก่หน่วยงานต่างๆ ให้ได้รับความสะดวก ทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 3. เพื่อสนับสนุนการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก มีความคล่องตัว ถูกต้อง  รวดเร็ว
 4. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจของอธิการบดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์
“บริหารจัดการภารกิจ   ด้วยหลักธรรมาภิบาล   และมีคุณภาพ”

 

รายชื่อผู้บริหาร  กรรมการบริหารหน่วยงาน  (รวมเจ้าหน้าที่)

 • อาจารย์ทัศนีย์  สุทธิโสภาอาภรณ์                                                    ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
 • อาจารย์ประภาส  โปธิปัน                                                               เจ้าหน้าที่สำนักอธิการบดี
 • อาจารย์ธิดารัตน์  ชัยนาม                                                               เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

  1.    เลขานุการอธิการบดี   ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน ดูแลนัดหมาย บริหารจัดการภารกิจของอธิการบดีทั้งภายในและภายนอก พิจารณากลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนออธิการบดี ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีของอธิการบดีกับผู้เกี่ยวข้อง
  2.    เลขานุการการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย   ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม นัดหมาย บันทึกรายงานการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงานจากมติที่ประชุม เป็นต้น
  3.   งานสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัย   ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระบบหนังสือเข้า – ออกของมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก คัดแยกจัดส่งไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดรูปแบบงานเอกสาร จัดทำเอกสารคำสั่ง ประกาศ ต่างๆของมหาวิทยาลัย จัดเก็บสำเนาเอกสารสำคัญต่างๆอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
  4.   งานวิเทศสัมพันธ์   ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การประสานงานเพื่อรับรองการเยี่ยมพบผู้บริหาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันในต่างประเทศ
  5.   ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  ข่าวสารและกิจกรรม
  งานเลี้ยงสังสรรค์อธิการบดี
    ..
  ครบรอบ 241 ปี
    ..
  ร่วมงาน น้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
    ..
  ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้ก๋านเจียงใหม่
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นร่วมงานสระเกล้าดำหัวผู้ก๋านเจียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษ..
  Guangxi มาพบผู้บริหาร ม.ฟาร์
    ..

   

  © 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.