สำนักจัดการสำนักงาน

OFFICE MANAGEMENT

เกี่ยวกับหน่วยงาน

อยู่ระหว่างปรับปรุง

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...
  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...
  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...
  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...
  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...
  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...
  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

ข่าวสารและกิจกรรม

อาจารย์

อาจารย์ปานหทัย ตาเจริญเมือง
หัวหน้าสำนักบริหารจัดการสำนักงาน

ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น,ประเทศไทย
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่,ประเทศไทยอาจารย์ประนอม ธรรมดา
เจ้าหน้าที่จัดการสำนักงาน

อาจารย์ภัคดี สุภารังษี
เจ้าหน้าที่จัดการสำนักงาน

ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ประเทศไทย 
ปวส.ไฟฟ้าอาคาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประเทศไทย


อาจารย์วิเชียร กุณา
เจ้าหน้าที่จัดการสำนักงาน

ปวส. สาขาอุตสาหการ สถาบันเทคโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ

อาจารย์อนุศักดิ์ ภู่วิเศษ
เจ้าหน้าที่จัดการสำนักงาน


อาจารย์ขวัญดอน ปวงคำลือ
เจ้าหน้าที่จัดการสำนักงาน

อาจารย์ยศธร สิทธิ
เจ้าหน้าที่จัดการสำนักงาน


อาจารย์เยาวลักษณ์ ขวัญรอด
เจ้าหน้าที่จัดการสำนักงาน

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.