สำนักวิทยบริการ [ New Website ]

LIBRARY AND LEARNING RESOURCE CENTER

สำนักวิทยบริการ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการการบริหาร การจัดการระบบฐานข้อมูล ระบบการสืบค้นข้อมูล(Information Retrieval) และการเชื่อมโยงข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพเพื่อสร้างบริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้  รวมทั้งมุ่งให้สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการการบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ  อันจะสนับสนุนปรัชญาของวิทยาลัยที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) และวิสัยทัศน์ที่จะนำพาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในสหสวรรษใหม่อย่างแท้จริง

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญาของสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ เป็น ศูนย์กลางแหล่งรวบรวม และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ปณิธานของสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ มุ่งมั่นรวบรวม และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย ที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ด้วยจิตสำนึกที่ดี

วิสัยทัศน์ของสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการการบริหาร การจัดการระบบฐานข้อมูล ระบบการสืบค้นข้อมูล(Information Retrieval) และการเชื่อมโยงข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพเพื่อสร้างบริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้  รวมทั้งมุ่งให้สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการการบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ  อันจะสนับสนุนปรัชญาของวิทยาลัยที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) และวิสัยทัศน์ที่จะนำพาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในสหสวรรษใหม่อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของสำนักวิทยบริการ

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของสำนักวิทยบริการ ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหาร และจัดการของสำนักวิทยบริการ ดังนี้

  1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการจัดซื้อ และบริจาค ที่มีปริมาณไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ของทบวงมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และสัดส่วนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนและมีการวิจัยในวิทยาลัย
  2. จัดทำฐานข้อมูลทางบรรณานุกรม และดัชนี (Bibliographic Information and Indexing Database) ของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในสำนักวิทยบริการให้สมบูรณ์ และถูกต้องมากที่สุด เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยง และถ่ายโอน ข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงานส่วนอื่น ๆ เช่น งานบริการยืม – คืน ในสำนักวิทยบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด
  3. จัดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (World Wide Web Online Public Access Catalog – Web OPAC) การยืม-คืนด้วยระบบอัตโนมัติ การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ กับผู้ใช้ทาง E- Mail และ Web Site  การบริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า การยืม-คืนระหว่างห้องสมุด การบริการข่าวสารทันสมัยแก่คณาจารย์ (Current Content Awareness Services)  เป็นต้น
  4. จัดฝึกอบรม แนะนำผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และบริการต่าง ๆ ในห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. จัดระบบการซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
  6. จัดระบบการป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารเทศที่มีประสิทธิภาพ
  7. พัฒนาสำนักวิทยบริการให้เป็น “ห้องสมุดดิจิตอล” (Digital Library) อย่างสมบูรณ์แบบ โดยการพัฒนาฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการบริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง
  8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และมีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีต่างๆ  และมีจิตใจบริการอย่างแท้จริง
  9. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และสร้างเจตนคติที่ดีต่อบรรณารักษ์ และสำนักวิทยบริการ และสร้างนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ แก่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  10. จัดระบบและการอำนวยการด้านการบริหารการจัดการให้เอื้อต่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายของสำนักวิทยบริการ

ให้บริการทรัพยากรสารสเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และตอบสนองต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษาตลอดชีวิต แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป  และเป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ

เหตุผลและที่มาของการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์

แผนเชิงกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการฉบับนี้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจาก แผนกลยุทธ์ (Project Planing Matrix) และแผนปฏิบัติงาน (โครงการ) ประจำปี 2545 ซึ่งจัดทำส่งฝ่ายบริหาร เพื่อแนบการขออนุมัติงบประมาณปีการศึกษา 2545 และแผนการดำเนินงานปี 2545 ซึ่งเสนอในการประชุม MEM เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรฏาคม 2545 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นปัญหา และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หาวิธีการแก้ไขปัญหา และลู่ทางในการพัฒนางาน และบริการต่าง ๆ ของสำนักฯ ได้อย่างชัดเจน ทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึกมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้แผนงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้บรรลุผลอย่างแท้จริง และเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

 

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่รหะหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านบทความ Full Text ฟรี!! ที่ฐานข้อมูล DOAJ
  ฐานข้อมูล DOAJ Directory of Open Access Jounals ให้บริการบทความ Full Text ฟรี ผู้ใช้ท่านใดที่สนใจอยากเข้าไปลอง สามารถเข..
ใหม่!! บริการฐานข้อมูล
  สวัสดีค่ะ..วันนี้สำนักวิทยบริการมีบริการฐานข้อมูล มาแนะนำให้ผู้ใช้ทราบค่ะ กับ 2 ฐานข้อมูลใ..
กิจกรรมสะสมแต้ม....แลกรับรางวัล
  กิจกรรมสะสมแต้ม...แลกรับรางวัล ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการใช้บริการสำนั..
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน สำนักวิทยบริการ
  ข่าวดี...สำหรับนักศึกษาที่กำลังต้องการหารายได้พิเศษในช่วงเวลาว่างจากการเรียน หรือช่วงเวล..
บริการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย
  ประชาสัมพันธ์บริการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย 1.ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.(Digital Research Information Center: DRIC) 2.คลั..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.