ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[New Website]

COMPUTER CENTRE SERVICES

หน้าหน้าที่หลักของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การวิเคราะห์ พัฒนา ดูแล และให้คำปรึกษาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับหน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตลอดจนถึงหน่วยงานภายนอกและผู้ที่ให้ความสนใจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

อยู่ระหว่างปรับปรุง

ภาระหน้าที่

 
  1. ภายใต้สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีหน่วยงาน 2 คือ

    • ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
    • ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ในการ พัฒนาระบบซอร์ฟแวร์เพื่อใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจน ให้คำปรึกษาเกี่ญวกับใช้งานระบบสารสนเทศ

 


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

 

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

ข่าวสารและกิจกรรม

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.