สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในปี พ.ศ. 2543 โดยใช้ชื่อว่า “แผนกทรัพยากรบุคคลและการจัดการ” สังกัดฝ่ายบริหาร ซึ่งในขณะนั้นดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการจัดการสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วยภาระงานดังนี้ งานบริหารบุคคล งานแม่บ้าน งานซ่อมบำรุง งานสวน และงานยานพาหนะ    

                ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล” เมื่อปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือก การอบรมและการพัฒนา การธำรงรักษา การประเมินผลการปฎิบัติงาน  ฐานข้อมูลบุคลากร(HRIS) และบุคลากรสัมพันธ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา
มุ่งมั่นพัฒนา สนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระกิจของมหาวิทยาลัย

ปณิธาน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะนำพามหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม มีปัญญา เพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์

วิสัยทัศน์
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต มีทักษะประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ได้รับการยกย่องจากสังคม และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน ด้วยระบบการสรรหา รักษา  และพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์   
1.เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
2.เพื่อธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ดำรงอยู่ และมีความยึดมั่นถือมั่นผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
3.เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน


รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหารหน่วยงาน (รวมเจ้าหน้าที่)
1. นางญาดา  ยั่งยืน                                 ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รักษาการหัวหน้าสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2. นางสาวถนิมภรณ์  อินทแกล้ว         ตำแหน่งเจ้าหน้าสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
3. นายอิทธิ  หมอกบุญเรือง                   ตำแหน่งเจ้าหน้าสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

 


ข่าวสารและกิจกรรม
เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมื..
ประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากรและครอบครัว ปีการศึกษา2560
  ..
รับใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงสามารถรับใบแจ้งยอด (statement) ประจำเดือนธันวาคม 2559 เพื่อตรวจสอบเงินสะสมข..
บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 โดยศูนย์บริ..
รับบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ประจำปี 2560
  บุคลากรสามารถติดต่อขอรับบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.