สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในปี พ.ศ. 2543 โดยใช้ชื่อว่า “แผนกทรัพยากรบุคคลและการจัดการ” สังกัดฝ่ายบริหาร ซึ่งในขณะนั้นดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการจัดการสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วยภาระงานดังนี้ งานบริหารบุคคล งานแม่บ้าน งานซ่อมบำรุง งานสวน และงานยานพาหนะ    

                ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล” เมื่อปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือก การอบรมและการพัฒนา การธำรงรักษา การประเมินผลการปฎิบัติงาน  ฐานข้อมูลบุคลากร(HRIS) และบุคลากรสัมพันธ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา
มุ่งมั่นพัฒนา สนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระกิจของมหาวิทยาลัย

ปณิธาน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะนำพามหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม มีปัญญา เพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์

วิสัยทัศน์
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต มีทักษะประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ได้รับการยกย่องจากสังคม และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน ด้วยระบบการสรรหา รักษา  และพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์   
1.เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
2.เพื่อธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ดำรงอยู่ และมีความยึดมั่นถือมั่นผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
3.เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน


รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหารหน่วยงาน (รวมเจ้าหน้าที่)
1. นางญาดา  ยั่งยืน                                 ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รักษาการหัวหน้าสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2. นางสาวถนิมภรณ์  อินทแกล้ว         ตำแหน่งเจ้าหน้าสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
3. นายอิทธิ  หมอกบุญเรือง                   ตำแหน่งเจ้าหน้าสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

 


ข่าวสารและกิจกรรม
ประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากรและครอบครัว ปีการศึกษา2560
  ..
รับใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงสามารถรับใบแจ้งยอด (statement) ประจำเดือนธันวาคม 2559 เพื่อตรวจสอบเงินสะสมข..
บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 โดยศูนย์บริ..
รับบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ประจำปี 2560
  บุคลากรสามารถติดต่อขอรับบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป..
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กร จันทราช
  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กร จันทราช อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเท..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.