ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ [New Website]

COMPUTER CENTRE SERVICES

ในศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อความคุมดูแล ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนดูแลการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในกับระบบอินเตอร์เน็ต  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และให้บริการคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการเรียนการสอน และงานด้านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ  โดยในเบื้องต้นจะเน้นการให้บริการการเรียนการสอน การบริการด้านการสื่อสาร และการอบรมบุคลากรภายใน ให้มีความรู้ความสามารถ ให้มีศักยภาพในการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และเป็นศูนย์การอบรมบุคคลภายนอก โดยร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

อยู่ระหว่างปรับปรุง

นโยบายการให้บริการในเบื้องต้น

 
 1. ให้บริการคอมพิวเตอร์ด้านการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา
 2. เป็นศูนย์กลางการบริการ และประสานงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
 3. เป็นศูนย์กลางการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
 4. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
 5. เป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
 6. จัดฝึกอมรม และให้บริการสำหรับบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

 

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

การให้บริการต่างๆ บนเครือข่าย Internet   

 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail)
 2. การเข้าใช้ระบบระยะไกล (Remote Login)
 3. การโอนย้ายไฟล์ (File Transfer)
 4. บริการค้นหาข้อมูลผ่านระบบ World Wild Web
 5. บริการศูนย์ข้อมูลนักศึกษา

ลักษณะการให้บริการ Internet

 1. ผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ
 2. ผ่านทางคู่สายโทรศัพท์ เืพื่อการ Remote Login 24 ชั่วโมง
 3. ผ่านเครือข่ายไร้สาย WIFI

การขอใช้บริการต่างๆ    ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้แก่

 1. นักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นๆ และมีคาบเรียนที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการฯ หรือมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์งานหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Internet ซึ่งนักศึกษาทุกคนทึ่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการภาษา คอมพิวเตอร์
 2. บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยฯ
 3. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯที่เข้ามาใช้สถานที่เพื่อการฝึกอบรม

การเป็นสมาชิก Internet Account

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอม จะมี Computer account โดยอัตโนมัติ  ซึ่งนักศึกษาใหม่สามารถขอรับ Comoputer Account ได้ที่ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเจ้าของ Account จะต้องเป็นผู้มารับด้วยตัวเอง และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้ง  นักศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้ Internet ได้ที่ http:\\www2.feu.ac.th\hub

เวลาในการเปิดให้บริการ

การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ ใ้ห้ผู้ใช้เข้าใช้ตามเวลาและเงื่อนไข ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด  ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษา จะมีตารางการใช้ปฏิบัติการประจำอยู่แต่ละห้อง นักนักศึกษาสามารถเข้าใช้ได้ ตามเงื่อนไขที่ติดประกาศที่หน้าห้องปฏิบัติการนั้นๆ

สถานที่ตั้ง

ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 โทรศัพท์ 053-201800-4 ต่อ 1381
Multimedia production Center อาคาร 2 ชั้น 3 โทรศัพท์ 053-201800-4 ต่อ 2311

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาคอมพิวเตอร์

 1. ให้นักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและปฏิบัติงานตามที่อาจารย์กำหนดให้ เท่านั้น
 2. นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพ ตามระเบียบการเข้าห้องสอบของมหาวิทยาลัยฯ
 3. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม ภาชนะบรรจุน้ำหรือวัตถุเหลวใดๆ ที่สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคล หรือเกิดอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งทำให้เกิดความสกปรก เข้ามาในห้องปฎิบัติการ
 4. ไม่พกพาอาวุธหรือวัตถุที่เป็นเสมือนอาวุธเข้ามาในห้องปฏิบัติการ
 5. ไม่แสดงกริยา ท่าทาง ส่งเสียงรบกวน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ห้องปฏิบัติการ
 6. ปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์ผู้สอนโดยเคร่งครัด
 7. ห้ามเคลื่อนย้าย หรือดัดแปลงอุปกรณ์ใดๆ เมื่อเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
 8. นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อการชำรุด สูญหาย ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในขณะที่กำลังใช้งาน
 9. ศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการตักเตือน และงดให้บริการนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมและไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

 

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

ข่าวสารและกิจกรรม
สัมมนา Client Consolidation solution with HP BladeSystem and HP Thin Client
 

-AMD's Roadmap "Tha advantage of AMD's processor including new features and roadmap" By AMD Thailand

-HP BladeStstem Technology + HP Management Software By Jarut Nakaramaleerat, Product Manager HP (Thailand)Ltd.

-Client Consolidation sol..

สัมมนา การเตรียมองค์กรพร้อมรับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 ด้วยไมโครซอฟต์โซลูชั่น
 

- ผลกระทบของ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 กับองค์กรธุรกิจ โดย พันตำรวจ..


 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.