ศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา

CENTER OF CAREER PROMOTION

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ยินดีต้อนรับครับ และขอเชิญติดตามข้อมูล ข่าวสาร สาระประโยชน์ในการมีงานทำ ตลอดจนการแนะแนวอาชีพ , การบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ตลอดจนศิษย์เก่าทุกคน ด้วยความยินดียิ่งครับ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะการเรียนรู้กับการงานทำงานให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความคาดหวังของสถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ที่ต้องการบัณฑิตรอบรู้พร้อมทั้งศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานทักษะการทำงาน ทักษะชีวิต และพร้อมที่จะก้าวไปสู่องค์กรและสถานประกอบการ โดยมีขอบข่ายงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการและเสาะแสวงหาสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับประกอบการตัดสินใจในการสมัครงาน และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการศึกษาให้สาธารณชนได้รู้จักบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างสถานประกอบการร่วมกับสถาบัน สร้างความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องและยังผลต่อการพิจารณารับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นต่อไป

วิสัยทัศน์ (Vision)
          "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักศึกษา จะมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การทำงานในระบบอย่างมืออาชีพ"

พันธกิจ  (Mission)
          "ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพนักศึกษา ให้มีความพร้อมด้านจิตสำนึกแห่งผู้ประกอบการ มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมืออาชีพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


1.งานประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
   1.1 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง Part-time
   1.2 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างงานประจำ
   1.3 แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างให้แก่นักศึกษาที่มาลงทะเบียนกับศูนย์ส่งเสริมอาชีพ น.ศ. ที่ตรงกับวิชาชีพและตรงความต้องการของนักศึกษา
2.การประสานงานด้านการจัดหางานให้แก่ศึกษา
   2.1 ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานเพื่อมาแจ้งให้แก่นักศึกษา
3. บริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร
   3.1 บริการให้คำปรึกษาในเรื่องของตำแหน่งงาน 
   3.2 บริการให้คำปรึกษาในเรื่องส่วนตัว เรื่องเรียน และเรื่องอื่นๆ
4. บริการข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของตำแหน่งงานและสถานประกอบการ
5. ติดตามนักศึกษาที่มาใช้บริการลงทะเบียนหางานทำของศูนย์ฯ
   5.1 ติดตามสอบถามนักศึกษาและบัณฑิตที่มาลงทะเบียน
   5.2 จัดทำรายงานการติดตามนักศึกษา
6. บริการพัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อมั่นในตนเองแก่นักศึกษา
   6.1 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการแต่งกาย บุคลิกภายนอกโดยให้แก่นักศึกษาชายและหญิง ก่อนการไปสมัครหรือสัมภาษณ์งาน
   6.2 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานเบื้องต้น การกรอกใบสมัคร การจัดทำ RESUME  การตอบคำถาม การมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกทางความคิดเห็น
7. บริการให้ข้อมูลสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่มีความสนใจ
   7.1 จัดทำคู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
   7.2 ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการที่นักศึกษามีความประสงค์จะเข้าไปฝึกงานในแบบสหกิจศึกษา
8. สร้างเครือข่ายสถานประกอบการ
9. อบรม/สัมมนา วิชาเตรียมความพร้อมสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
10. ประเมินจุดแข็ง,จุดอ่อนของนักศึกษา
   10.1 ทำการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของนักศึกษาที่เข้ามารับบริการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องงาน เรื่องเรียน เรื่องส่วนตัวและเรื่องทั่วไป ทำการวิเคราะห์ร่วมกับนักศึกษาในการแก้ไขปัญหา การปรับปรุง หรือการนำเสนอจุดเด่นของตนเอง
11. จัดทำรายงานสรุปร้อยละของบัญฑิตที่ได้งานทำและประกอบการอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
12. จัดทำรายงานความพึงพอใจบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน (TQF) และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 

ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา
  ..
งาน Job & Education Fair 2558
  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บัณฑิต ผู้ว่างงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึ..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.