ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

Center of Continuing Education

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการจัดการหลักสูตรอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่รองรับความต้องการพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรภายใต้ระบบและกลไกตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทรัพยากรที่มีสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถแข่งขันทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งให้การศึกษาที่ก้าวทันต่อความก้าวหน้าเชิงธุรกิจและการประกอบวิชาชีพ อันประกอบด้วยความรู้ทางการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อประสานดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรภายใต้ระบบและกลไกตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง บริการจัดสถานที่ฝึกอบรม และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในส่วนรวมต่อไป

  1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. เพื่อประสานดำเนินการบริหารหลักสูตรที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนให้สามารถศึกษาได้ตลอดชีพตามอัธยาศัย
  3. เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพที่เป็นรายได้ของสถาบัน

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เปิดดำเนินการหลักสูตรระยะสั้นออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หลักสูตรหลักสูตรระดับวุฒิบัตร / เกียรติบัตร หลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ใบที่ 2)

  • หลักสูตรระดับวุฒิบัตร / เกียรติบัตร
  • หลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ใบที่ 2)

 

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (A1370) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0 – 5320 – 1800 - 4 ต่อ 1371
โทรสาร. 0 – 5320 - 1810
Center of Continuing Education The Far Eastern University,
120 Mahidol Rd., Haiya, Muang, Chiang Mai THAILAND
Telephone 0 – 5320 – 1800 - 4 #1371
Fax. 0 – 5320 – 1810
E-mail: cce_feu@gmail.com

 


ข่าวสารและกิจกรรม

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.