สำนักบัญชีและงบประมาณ

OFFICE OF ...

สำนักบัญชีและงบประมาณ 

ปรัชญา :  ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 วิสัยทัศน์ : สำนักบัญชีและงบประมาณเป็นหน่วยงานสนับสนุน การบริหารด้านงบประมาณโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูล

 พันธกิจ : สำนักบัญชีและงบประมาณจัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาด้าน งบประมาณและนำเสนอให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

อยู่ระหว่างปรับปรุง

ยินดีต้อนรับสู่สำนักบัญชีและงบประมาณ 

ปรัชญา :  ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 วิสัยทัศน์ : สำนักบัญชีและงบประมาณเป็นหน่วยงานสนับสนุน การบริหารด้านงบประมาณโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูล

 พันธกิจ : สำนักบัญชีและงบประมาณจัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาด้าน งบประมาณและนำเสนอให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...
  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...
  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...
  • อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

ข่าวสารและกิจกรรม

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.