ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

BUSINESS INCUBATOR CENTER

Let'syour business growth with BIC สถานที่ที่ความคิดทางธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

อยู่ระหว่างปรับปรุง

อยู่ระหว่างปรับปรุง

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

 

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

ข่าวสารและกิจกรรม
Training of Trainers (TOT) WorkshopCEFE
  คณาจารย์ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมTraining of Trainers (TOT) Workshop CEFE and Business Model Lean Canvas ณ มหาวิทย..
iP (Industrial Partner) คู่คิดอุตสาหกรรม
 

ขอรับคำปรึกษาจากศูนย์ iP มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ฟรี (ค่าปรึกษาเบื้องต้น)

ฝึกอบรม"ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที 12 ชั่วโมง"
       ทางมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นร่วมกับกองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอ..
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมบ่มเพาะ
 

   จากการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ประกอบการเข้ากิจกรรมบ่มเพาะเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554.  ทางศู..

กิจกรรมบ่มเพาะ(สัมภาษณ์)
  ..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.