สำนักบริหารวิชาการ

 

OFFICE OF ACADEMIC ADMINISTRATION

สำนักบริหารวิชาการกลาง

เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์
สำนักบริหารวิชาการจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
1. จัดวางระบบการบริหารวิชาการเพื่อเอื้อต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาการบริหารวิชาการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสำหรับผู้มาใช้บริการ

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณาจารย์

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.