10 ปี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 10 กิจกรรมเพื่อสังคม


รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลับ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
ดร. จำรัส นองมาก
นายกสภา
2
อาจารย์มรกต สุวรรณชิน
อุปนายกสภา
3
ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ
กรรมการสภา
4
ศาสตราจารย์ ปรัชญา เวสารัชช์
กรรมการสภา
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพร จันทรปัญญา
กรรมการสภา
6
รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ เพชรชื่น
กรรมการสภา
7
รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
กรรมการสภา
8
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวอิสระกุล
กรรมการสภา
9
รองศาสตราจารย์ ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
กรรมการสภา
10
รองศาสตราจารย์ วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ
กรรมการสภา
11
ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน
กรรมการสภา
12
ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
กรรมการสภา
13
อ.จันทร์จิรา ม้าลำพอง
กรรมการสภา
14
อาจรย์วลัยพร เตชะสรพัศ
เลขานุการ

 

หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนัก
คณะกรรมการบริหารนโยบาย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์
หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวิจัย/บทความ
ถาม-ตอบเรื่องเรียนต่อ
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด

กระดานถามตอบนักศึกษา
สำนักบริการการศึกษา
เช็คเมลล์


คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาผู้ประกอบการ
สาขาวิชาจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาจัดการอุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
คณะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
คณะบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา
 
MBA สาขาวิชาผู้ประกอบการ
MBA
 
 

 กิจกรรมวันนี้
วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
โลโก้มหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย
ภาพมหาวิทยาลัย
wallpaper มหาวิทยาลัย
PR Label
 
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 1341,1342 โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2008 The Far Eastern University All Right Reserved.