หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

The Far Eastern University

สำนักกิจการนักศึกษา

สังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนา ภายใต้การกำกับและดูแลของ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา...

สำนักสื่อสารองค์กร

นักศึกษาทุกคนกำลังอยู่บนการก้าวผ่าน Platform ที่สำคัญเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Lifestyle University...

สำนักวิจัย

งานวิจัยที่มีคุณค่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนนั้น ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและสังคมส่วนรวม...

สำนักวิทยบริการ

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์...

สำนักบริการการศึกษา

ให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก...

สำนักจัดการสำนักงาน

การวางแผนและการตัดสินใจ การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานการจัดสำนักงาน ระบบการจองรถและจองห้อง...

สำนักการเงิน/กยศ

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) เป็นเงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษาในการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี...

สำนักแผนและประกันคุณภาพ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ กลั่นกรองแผนปฏิบัติการ/โครงการของมหาวิทยาลัย...

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

การจัดการหลักสูตรอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่รองรับความต้องการพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคคลภายในและภายนอก...

U-Far Campus

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขตใหม่ถนนวงแหวน หรือที่เราเรียกกันว่า U-Far Campus ...