ข้อมูลสมาชิก ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
คำแนะนำ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ โดยระบบสามารถตรวจสอบได้ดังนี้
  • สถานะการยืมและกำหนดส่ง
  • รายงานค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  • สถานะการจอง
  • ประวัติการยืมคืน
  • รายการขอยืมข้ามสาขา