สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
 • สืบค้นข้อมูลหนังสือ วารสาร และสื่อโสต
 • ทำรายการจองทรัพยากร
สืบค้นดรรชนีวารสาร
 • สืบค้นดรรชนีวารสาร
บริการสมาชิก
 • ตรวจสอบสถานะการยืมและกำหนดส่ง
 • ตรวจสอบรายงานค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ตรวจสอบสถานะการจอง
 • ตรวจสอบประวัติการยืมคืน
 • ตรวจสอบรายการขอยืมข้ามสาขา
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 • สมาชิก - แนะนำและเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
 • สมาชิก - ติดตามผลการแนะนำและเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
 • สมาชิก - ประวัติการแนะนำและเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
 • ผู้บริหาร - พิจารณาอนุมัติจัดซื้อทรัพยาสารสนเทศ
 • ผู้บริหาร - ประวัติการการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อทรัพยาสารสนเทศ
 • ตัวแทนจัดหาทรัพยากร - เสนอราคา
 • ตัวแทนจัดหาทรัพยากร - ประวัติการเสนอราคา
ช่วยเหลือ
 • คู่มือการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
 • คู่มือการสืบค้นดัชนีวารสาร
 • คู่มือการใช้งานระบบสมาชิก