รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) | คณาจารย์

ชื่อ: ผศ.ดร. พนมพร จันทรปัญญา
 
ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
วุฒิการศึกษา:

Ph.D

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ:
E-mail:
Website:
  Facebook :
ชื่อ: อาจารย์ ดร. อัมพร ศิริบุญมา
  Mr. Amporn Siriboonma
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา:

 

 

Ph.D. (Educational  Administration)

 

 

 

ประสบการณ์

 - ที่ปรึกษาการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ คณะศึกษาศาสตร์

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 -  หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ:
E-mail: amporn@feu.ac.th
Website:
  Facebook :
ชื่อ: อาจารย์ ดร. ทิพวัลย์ ประเสริฐพันธุ์
  Dr. Tipawan Prasertphan
ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วุฒิการศึกษา: Ph.D.
ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ:
E-mail: tipawan@feu.ac.th
Website:
  Facebook :
ชื่อ: อาจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน
  Miss Chattip Suwannachin
ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วุฒิการศึกษา:

Ph.D. Edcationa   Administration and Foundation

 

ประสบการณ์

 -  รองอธิการบดีผ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

 -  กรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

เบอร์ติดต่อ:
E-mail: chattip@feu.ac.th
Website:
  Facebook :
ชื่อ: อาจารย์ ดร. พัชรีวรรณ กิจมี
  Mrs. Patchareewan Kitmee
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา:

ดุษฏีบัณฑิต การบริหารการศึกษา

ประสบการณ์

 -  ผู้อำนวยการโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่

 -  อาจารย์ประจำบัณฑิตวิยาลัย

เบอร์ติดต่อ:
E-mail: nye_nai@hotmail.com
Website:
  Facebook :
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.