หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ)
Master of Business Administration (Entrepreneurship)

ชื่อหลักสูตร :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
Master of Business Administration Program in Entrepreneurship

ชื่อปริญญา :
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ)
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Entrepreneurship)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.B.A. (Entrepreneurship)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย :
         ประการที่ 1 มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยจะให้มีการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดเป็น เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
         ประการที่ 2 มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยจะให้สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติได้ มิใช่รู้แต่ทฤษฎี ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทำงานด้วยใจรักและอุทิศตนต่อวิชาชีพอย่างแท้จริง
         ประการที่ 3 มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีวิต ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีน้ำใจและมีจิตสำนึกที่จะบริการสังคมมีจิตใจกว้าง รู้จักให้มากกว่าที่รับแต่ฝ่ายเดียว

ปรัชญาของหลักสูตร :
         โครงการหลักสูตรการจัดการธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิด การประยุกต์ความรู้และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มาตรา 4 เน้นให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และในมาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีความสามารถในการประกอบอาชีพ เปรียบประหนึ่งเป็นการสร้างสังคมการศึกษาเชิงประกอบการ

         การยกระดับปรับเปลี่ยนจากแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นในการสอนนักเรียนให้ออกไปเป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ดีไปสู่แนวทางการศึกษาที่เน้นการเป็นนายตนเอง (หรือการเรียนเชิงประกอบการ) เน้นการเรียนรู้จากการกระทำ เน้นการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบกับในประเทศไทยจำนวนวิสาหกิจมากกว่าร้อยละ 90 เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม ดังนั้นมหามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศว่า ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อความอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดย่อม ถ้าผู้ประกอบการในประเทศได้ถูกสร้างหรือพัฒนาอย่างถูกทางและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองต่อวิสาหกิจขนาดย่อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยส่วนรวมให้เจริญขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะสร้างผู้ประกอบการและสร้างวิสาหกิจขนาดย่อมให้เกิดและพัฒนาวิสาหกิจเดิมที่มีอยู่ให้เจริญเติบโตขึ้น เพราะเล็งเห็นว่าผู้ประกอบการเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและเป็นพลังในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
         โครงการหลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้แก่นักศึกษาในเรื่อง
1. การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการและแนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
2. การค้นหาศักยภาพในการประกอบการและการนำไปปฏิบัติ
3. การจัดทำแผนธุรกิจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
4. พัฒนาความสามารถในการจัดการวิสาหกิจของผู้ประกอบการ
5. ประยุกต์นำแนวความคิดในการประกอบการไปใช้ได้จริง
6. แนวคิดที่สร้างสรรค์และการเสริมสร้างนวัตกรรมของการเป็นผู้ประกอบการ

เนื้อหาหลักสูตร :

         หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการเป็นหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ที่เน้นภาคปฏิบัติโดยมีแนวทางที่จะพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาแต่ละคนมาเพื่อเพิ่มเติม และให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ และพฤติกรรมการประกอบการธุรกิจ ประสบการณ์ของผู้เข้ารับการศึกษาจะถูกดึงออกมาเพื่อนำมาใส่ในกรอบความรู้ที่เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะมีหลักการและทฤษฎี อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการประกอบการและเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

          เมื่อจบหลักสูตร คาดว่าผู้ที่เข้ารับการศึกษาจะประพฤติดี ปฏิบัติ และคิดในแนวทางแบบที่มีความเป็นผู้ประกอบการ ผู้เข้ารับการศึกษาทุกคนจะต้องเตรียมแผนธุรกิจของตนเองและนำเสนอแผนธุรกิจที่ตนเองดำเนินการอยู่ หรือธุรกิจที่สนใจ วิธีการเรียนการสอนจะเน้นการ ฝึกปฏิบัติโดยการประยุกต์แนวคิดทางทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดตัวอย่างที่ดี

          ผู้เข้ารับการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นในการจัดทำแผนธุรกิจที่มีความเป็น ไปได้ จะได้รับประโยชน์มาจากทางมหาวิทยาลัย เช่น การเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการในการให้บริการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ การให้คำปรึกษา การวิจัยหรือเงินทุนสนับสนุนในการประกอบกิจการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้ :
1. การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เกิดขึ้นจากแนวความคิดของการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ และการเสริมสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น
2. ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจอยู่แล้ว สามารถที่จะพัฒนาการยกระดับศักยภาพในการจัดการธุรกิจให้ดีขึ้นกว่าเดิม
3. มีการสร้างทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้เกิดแนวความคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีหรือการบริหารจัดการเยี่ยงผู้ประกอบการและจะนำไปสู่ ผู้ประกอบการที่ประสบ ความสำเร็จต่อไปในอนาคต

ระบบการศึกษา :
         ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน หนึ่งภาคเรียนมี ระยะเวลาศึกษาไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์หรือเทียบเท่าต่อภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนฤดูร้อน (ถ้ามี) จะจัดเวลาเรียน และเนื้อหาจำนวนชั่วโมงในการศึกษาแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาในภาคเรียนปกติ แต่ละภาคการศึกษามีกำหนดเวลาโดยสังเขปดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
ภาคเรียนฤดูร้อน เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม

ระยะเวลาการศึกษา :
         ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา :
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

จำนวนที่เปิดรับ :
จำนวน 40 คน เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30 น.

โครงสร้างหลักสูตร :
         หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จัดหลักสูตรเป็น 2 แผนคือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ทำการค้นคว้าอิสระ โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรของแต่ละแผนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

แผน ก
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
          2.1 วิชาหลัก
          2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
39 หน่วยกิต


แผน ข
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
          2.1 วิชาหลัก
          2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3. การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
4. สอบประมวลความรู้
-
รวม
39 หน่วยกิตแผนการศึกษา :
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
902101 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
902102 การเงินเชิงประกอบการ 3 หน่วยกิต
902103 บัญชีเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
902104 การตลาดเชิงประกอบการ 3 หน่วยกิต

รวม (แผน ก) 12 หน่วยกิต
รวม (แผน ข) 12 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
902110 การประกอบการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
902214 การวิจัยเชิงธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
902113 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 1 (แผน ข) 3 หน่วยกิต

รวม (แผน ก) 9 หน่วยกิต
รวม (แผน ข) 12 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน
902111 การจัดการเชิงประกอบการ และนวัตกรรม 3 หน่วยกิต
902112 การเริ่มต้นธุรกิจ 3 หน่วยกิต
902191 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 0 หน่วยกิต
รวม (แผน ก) 6 หน่วยกิต
รวม (แผน ข) 6 หน่วยกิต
 
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
วิชาเลือก 2 (แผน ข) 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 (แผน ข) 3 หน่วยกิต
902296 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
902298 วิทยานิพนธ์ (แผน ก) 6 หน่วยกิต
(หัวข้อและโครงร่าง)
รวม (แผน ก) 6 หน่วยกิต
รวม (แผน ข) 9 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
902298 วิทยานิพนธ์ (แผน ก) 6 หน่วยกิต

รวม (แผน ก) 6 หน่วยกิต

   

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา :

หลักสูตรปริญญาโท M.B.A. (Entrepreneurship)ปีการศึกษา 2552

โปรดรอกำหนดการใหม่ การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท ประจำปี 2553

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร.053-201800-4 ต่อ 1362 แฟกซ์. 053-201810


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

รายการ
ค่าใช้จ่าย
แผน ก
แผน ข
แผน ก แผน ข
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ค่าประกันอุบัติเหตุ

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคฤดูร้อน

ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและคชจ.อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
1,500
800


40,000
32,500
25,000


25,000
25,000


2,600
152,400
1,500
800


40,000
40,000
25,000


32,500
-


2,600
142,400

หมายเหตุ :
        1. ค่าใช้จ่าย ยังไม่รวม ค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ค่าสอบประมวลความรู้ และค่าใช้จ่ายสำหรับดูงานต่างประเทศ
       2. ค่าใช้จ่าย รวม ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ และ ค่าเอกสารการเรียน

การรับสมัคร :
1) ค่าสมัครสอบ 300 บาท
2) หลักฐานการสมัครสอบ
- ใบสมัคร
- สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง)
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- ข้อมูลประกอบการสอบคัดเลือก
3) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00น. – 17.00 น. หรือ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 1
ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


 

หน้าหลัก
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
คณาจารย์
หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวิจัย/บทความ
ถาม-ตอบเรื่องเรียนต่อ
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด

กระดานถามตอบนักศึกษา
สำนักบริการการศึกษา
เช็คเมลล์


คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาผู้ประกอบการ
สาขาวิชาจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาจัดการอุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
คณะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
คณะบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา
 
MBA สาขาวิชาผู้ประกอบการ
MBA
 
 

 กิจกรรมวันนี้
วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
โลโก้มหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย
ภาพมหาวิทยาลัย
wallpaper มหาวิทยาลัย
PR Label
ภาพอาคาร
MBA  webboard
Highlight ภาพกิจกรรม
รวมภาพรุ่นพี่ ๆ
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 1362 โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2008 The Far Eastern University All Right Reserved.