แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการทำงาน)

  
staff
ชื่อ-สกุล ผู้ใช้ :
ตำแหน่ง :
แสดง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (แบบฟอร์มผู้บริหาร)      
 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (ส่วนที่ 2  ภาระงานบริหาร)
1. ภาวะผู้นำ
1.1 การวางแผนและการจัดการ ความสามารถในการคาดการณ์ การกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการกำหนดวิธีปฏิบัติ การวัดผลงาน ตลอดจนการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน

1 คะแนน

ไม่มีความสามารถในการวางแผนและการจัดการ ต้องให้ความช่วยเหลือแนะนำอย่างใกล้ชิด

2 คะแนน

วางแผนและจัดการได้บ้าง บางครั้งไม่เป็นตามเป้าหมายและต้องมีการแนะนำ

3 คะแนน

วางแผนและจัดการได้ถูกต้องตามเป้าหมายพอสมควร มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นบางครั้งคราว

4 คะแนน

วางแผนและจัดการได้เหมาะสมกับงานเป็นส่วนใหญ่

5 คะแนน

วางแผนและจัดการได้ถูกต้องสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้

1.2 การตัดสินใจแก้ปัญหาในงาน ความสามารถในการตัดสินใจ/แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

1 คะแนน

การตัดสินใจและการแก้ปัญหาไม่ดี มักด่วนสรุปเหตุการณ์โดยไม่มีความรู้และข้อมูลที่เพียงพอ สับสนเมื่อเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆ

2 คะแนน

การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในบางครั้ง ยังไม่สามารถไว้วางใจได้

3 คะแนน

สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะงานในหน้าที่ได้ดี ต้องการคำแนะนำเมื่อต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

4 คะแนน

สามารถใช้ความรอบรู้ในงานและสามัญสำนึกได้ดี

5 คะแนน

การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้ดีเยี่ยม มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

1.3 ความเป็นผู้นำ ทักษะในการบังคับบัญชาและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

1 คะแนน

ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้นำที่ดี ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เต็มใจร่วมมือที่จะปฏิบัติงาน ไม่สนใจที่จะสอนงานและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

2 คะแนน

ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้นำที่ดีบางประการ แต่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ สนในบ้างที่จะสอนงานและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ต้องมีการกระตุ้นชี้แนะบ้าง

3 คะแนน

มีความสามารถในการเป็นผู้นำได้ดีพอสมควร ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามสมควร สนใจที่จะแนะนำสอนงาน และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยต้องอาศัยคำแนะนำเป็นครั้งคราว

4 คะแนน

มีความสามารถในการเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน สนใจและสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีทิศทางพอควร

5 คะแนน

มีความสามารถในการเป็นผู้นำได้ดีมาก ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน สนใจและสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีทิศทางที่แน่นอนชัดเจน เหมาะสม และประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการพัฒนา

1.4 ความสามารถในการประสานงานและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

1 คะแนน

ไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นได้

2 คะแนน

มักไม่ประสบความสำเร็จในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่น

3 คะแนน

สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นได้ดี

4 คะแนน

สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง

5 คะแนน

สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ก่อให้เกิดประดยชน์อย่างมากต่อองค์กร

2. หลักธรรมาภิบาล
2.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อผู้รับบริการโดยการปฏิบัติงานจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ     
2.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
2.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น  ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
2.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
2.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา          ชี้แจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยผู้ให้และผู้รับบริการ สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
2.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ     ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ       และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
2.7 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร      และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)       และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร             รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร         โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงาน
ที่ดีของส่วนราชการ
2.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ      และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.9 หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง       ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา   เพศ อายุ                ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม   และอื่นๆ               2.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดคานที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ       โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

การประเมินด้านหลักธรรมาภิบาลใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้

1 คะแนน

ความสำเร็จและคุณภาพในการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยังไม่น่าพึงพอใจ (ความสำเร็จและคุณภาพของอยู่ในเกณฑ์ 40% ลงมา)

2 คะแนน

ความสำเร็จและคุณภาพในการดำเนินงานอยู่ในระดับ พอใช้ (ความสำเร็จและคุณภาพของอยู่ในเกณฑ์ 41-50%)

3 คะแนน

ความสำเร็จและคุณภาพในการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี (ความสำเร็จและคุณภาพของอยู่ในเกณฑ์ 51-70%)

4 คะแนน

ความสำเร็จและคุณภาพในการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก (ความสำเร็จและคุณภาพของอยู่ในเกณฑ์ 71-80%)

5 คะแนน

ความสำเร็จและคุณภาพในการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (ความสำเร็จและคุณภาพของอยู่ในเกณฑ์ 81% ขึ้นไป)

แสดง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (แบบฟอร์มผู้ปฏิบัติงาน) สำหรับ ผู้บังคับบัญชาประเเมิน      
 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (ส่วนที่ 2  ประเมินพฤติกรรมการทำงาน) สำหรับ ผู้บังคับบัญชาประเเมิน

1. ปริมาณและคุณภาพ
1.1 จำนวนผลงานที่ทำได้สำเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่กำหนด              

1 คะแนน

ไม่ทำงานตามที่กำหนดหรือปริมาณงานที่ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดมาก

2 คะแนน

ปริมาณงานที่ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

3 คะแนน

ปริมาณงานที่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังหรือตามเป้าหมายที่กำหนด

4 คะแนน

ปริมาณงานที่ทำได้มากกว่ามาตรฐานที่กำหนด

5 คะแนน

ปริมาณงานที่ทำได้มากกว่าที่คาดหวังไว้เป็นอย่างมาก สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ก่อนเวลา

1.2   คุณภาพของงานที่ควรจะทำได้ในเวลาที่ควรจะเป็น

1 คะแนน

ทำงานได้ไม่มีคุณภาพและไม่สามารถปรับปรุงแก้ใขได้

2 คะแนน

ทำงานได้ไม่มีคุณภาพแต่สามารถปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำได้

3 คะแนน

ทำงานได้มีคุณภาพตามที่กำหนด

4 คะแนน

ทำงานมีคุณภาพดีกว่าที่กำหนด

5 คะแนน

ทำงานมีคุณภาพดีกว่าที่กำหนดมาก จนสามารถใช้เป็นแบบอย่างได้

1.3  ความถูกต้องในเนื้อหาของงาน

1 คะแนน

ขาดความระมัดระวังในการทำงาน งานผิดพลาดเป็นประจำจนไม่สามารถนำผลงานมาใช้ได้

2 คะแนน

งานผิดพลาดมากกว่าที่ควรจะเป็น แต่เมื่อแก้ไขแล้วสามารถนำมาใช้ได้

3 คะแนน

งานโดยทั่วไปผ่านการพิจารณา มีข้อผิดพลาดน้อยมาก

4 คะแนน

งานโดยทั่วไปมีความถูกต้อง

5 คะแนน

มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ไม่มีข้อผิดพลาดเลย ผลงานใช้เป็นแบบอย่างได้

1.4  ความประณีต ความสมบูรณ์ และความเรียบร้อยของงาน


1 คะแนน

งานที่ปฏิบัติไม่ประณีตเรียบร้อยและไม่สามารถปรับปรุงแก้ใขได้

2 คะแนน

งานที่ปฏิบัติไม่ประณีตเรียบร้อย ต้องปรับปรุงอยู่เสมอ

3 คะแนน

งานโดยทั่วไปผ่านการพิจารณา มีความประณีต เรียบร้อย แต่มีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง

4 คะแนน

งานโดยทั่วไปประณีต สมบูรณ์และเรียบร้อย

5 คะแนน

งานโดยที่วไปมีความประณีต สมบูรณ์ และเรียบร้อยมาก

1.5 ความรอบรู้ในงาน ความสามารถในการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติงานในหน้าที่

1 คะแนน

ต้องให้คำแนะนำอยู่เสมอและเรียนรู้งานได้ช้ามากหรือไม่สามารถเรียนรู้บางงานได้

2 คะแนน

มีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่อยู่บ้าง ต้องให้คำแนะนำอยู่เสมอและเรียนรู้งานได้ช้า

3 คะแนน

มีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่เพียงพอและมีความสามารถเรียนรู้งานได้เป็นที่น่าพอใจ

4 คะแนน

มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ดีกว่าเกณฑ์ปกติ สามารถแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆได้ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

5 คะแนน

มีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่อย่างลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุม สามารถแก้ไขปัญหา เสนอแนะวิธีการดำเนินงานได้ เรียนรู้งานได้รวดเร็วเป็นพิเศษจนสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้ร่วมงานได้

1.6 ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิควิธี เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน

1 คะแนน

ไม่สามารถใช้เทคนิควิธี เครื่องมือและเทคโนโลยีในการทำงานได้เลย

2 คะแนน

ใช้เทคนิควิธี เครื่องมือและเทคโนโลยีในการทำงานได้บางกรณี

3 คะแนน

ใช้เทคนิควิธี เครื่องมือและเทคโนโลยีช่วยปฏิบัติงานได้

4 คะแนน

ใช้เทคนิควิธี เครื่องมือและเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

5 คะแนน

ใช้เทคนิควิธี เครื่องมือและเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

2. คุณลักษณะและพฤติกรรม
2.1 ความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ ความเอาใจใส่ในงาน ความตั้งใจอุตสาหะ กระตือรือร้นในการทำงาน

1 คะแนน

ไม่เอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย ต้องควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

2 คะแนน

ต้องควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดเวลา จึงจะสามารถปฏิบัติงานตรมที่ได้รับมอบหมายได้

3 คะแนน

การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่พอเชื่อถือและไว้วางใจได้ แต่ต้องอาศัยการควบคุมหรือตรวจสอบอยู่บ้าง

4 คะแนน

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เป็นที่ไว้วางใจได้

5 คะแนน

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เป็นที่ไว้วางใจได้เสมอในทุกสถานการณ์

2.2  การมาทำงาน การอุทิศเวลาและอุทิศตนให้กับงาน

1 คะแนน

ในแต่ละวันเริ่มลงมือทำงานช้าและเลิกทำงานก่อนเวลาเป็นประจำ ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเสมอ

2 คะแนน

ในแต่ละวันเริ่มลงมือทำงานช้าและเลิกทำงานทันที โดยไม่คำนึงว่างานเสร็จหรือไม่

3 คะแนน

ทำงานเต็มเวลา

4 คะแนน

ทำงานเต็มเวลา และตั้งใจทำงานจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยไม่คำนึงถึงเวลา

5 คะแนน

ทำงานเต็มเวลาสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดและสามารถทำงานเพิ่มเติมจากที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ

2.3 การประพฤติตนตามระเบียบวินัยและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณในวิชาชีพ การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน

1 คะแนน

ฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยเป็นประจำ ต้องตักเตือนหรือลงโทษอยู่เสมอ

2 คะแนน

ฝ่าฝืนระเบียบขององค์กรเป็นบางครั้ง

3 คะแนน

ประพฤติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย แต่ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข

4 คะแนน

ประพฤติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในเกณฑ์ดี

5 คะแนน

ประพฤติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยดีมาก วางตนอย่างเหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ผู้อื่นเสมอ

2.4  การปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา ความตั้งใจความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ รวมทั้งความสามารถในการเข้าใจคำสั่ง คำแนะนำนั้นๆ

1 คะแนน

ไม่สนใจหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของผู้บังคับบัญชา

2 คะแนน

ไม่ศึกษาคำสั่ง คำแนะนำให้เข้าใจโดยตลอด ทำให้การปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดมากกว่าที่ควรจะเป็น

3 คะแนน

ตั้งใจเชื่อฟังคำสั่งและคำแนะนำ ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจและยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง

4 คะแนน

ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความเต็มใจและถูกต้อง

5 คะแนน

ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และถูกต้อง

2.5  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับการงานในหน้าที่ และงานที่เกี่ยวข้องโดยนำไปใช้ปฏิบัติงานได้

1 คะแนน

ไม่มีความคิดริเริ่ม หรือไม่สนใจในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

2 คะแนน

ไม่มีความคิดริเริ่ม แต่สนใจคำแนะนำของผู้อื่นในการปฏิบัติงาน

3 คะแนน

มีความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้

4 คะแนน

มีความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติ ทำให้งานมีคุณภาพดีขึ้นและเร็วขึ้นหรือเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

5 คะแนน

มีความตื่นตัว แสดงความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์อย่างมากและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติทำให้งานมีคุณภาพดีขึ้นและเร็วขึ้น หรือเกิดประโยชน์ต่อองค์กร ใช้เป็นแนวทางในการทำงานของผู้อื่นได้

2.6  มีความซื่อสัตย์ อยู่ในศีลธรรมอันดี มีคุณธรรม

1 คะแนน

พบความไม่ซื่อสัตย์ในการทำงาน

2 คะแนน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม คุณธรรมในการทำงาน แต่ต้องมีการกำกับ ติดตามอยู่เสมอ

3 คะแนน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม คุณธรรมในการทำงาน

4 คะแนน

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานในเรื่องความซื่อสัตย์ มีศีลธรรมและคุณธรรม ในการทำงานได้

5 คะแนน

ให้คำแนะนำและนำพาเพื่อนร่วมงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีศีลธรรมและคุณธรรม ในการทำงาน

2.7  การใช้ทรัพยากรขององค์กร การประหยัด ตลอดจนการระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กร

1 คะแนน

ไม่คำนึงถึงการประหยัด ไม่ระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กร โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

2 คะแนน

ไม่ประหยัดและไม่ระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กร แต่ยังคำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

3 คะแนน

ประหยัดระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กรพอสมควร

4 คะแนน

ประหยัดและระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กรเป็นอย่างดีเสมอ

5 คะแนน

ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับการประหยัดและการระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กร

2.8 การประสานงานและการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ในการให้ความร่วมมือที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น

1 คะแนน

มีปัญหาในการประสานงานมีข้อขัดแย้งและไม่เต็มใจให้ความร่วมมือกับผู้อื่นเสมอ

2 คะแนน

ประสานงานและร่วมมือกับผู้อื่นได้ แต่มักมีข้อขัดแย้งเป็นครั้งคราว

3 คะแนน

มีการประสานงานและให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้อื่นตามควรแก่หน้าที่ของตน

4 คะแนน

มีการประสานงานและเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและช่วยเหลือผู้อื่น

5 คะแนน

มีการประสานงานและเต็มใจให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น จนทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จอย่างราบรื่น

2.9 ความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาตนเอง

1 คะแนน

ละเลยต่องานที่ได้รับมอบหมายและไม่สนใจต่อการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

2 คะแนน

ไม่กระตือรือร้นที่จะทำงานให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย และสนใจพัฒนาตนเองน้อยมาก

3 คะแนน

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ สนใจที่จะพัฒนาตนเอง

4 คะแนน

ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและงานเสร็จถูกต้องสมบูรณ์ ใฝ่หาความรู้ในการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

5 คะแนน

ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่เสมอ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับต่อผู้อื่นด้วย

แสดง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (แบบฟอร์มผู้ปฏิบัติงาน) สำหรับ เพื่อนร่วมงานระดับเดียวกัน หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้รับบริการประเเมิน      
 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (ส่วนที่ 2  ประเมินพฤติกรรมการทำงาน) สำหรับ เพื่อนร่วมงานระดับเดียวกัน หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้รับบริการ ประเเมิน

1. ปริมาณและคุณภาพ
1.1 จำนวนผลงานที่ทำได้สำเร็จ               

1 คะแนน

ไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น หรือปริมาณงานที่ทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานมาก

2 คะแนน

ปริมาณงานที่ทำได้ต่ำกว่ามาตรฐาน

3 คะแนน

ปริมาณงานที่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือตามมาตรฐาน

4 คะแนน

ปริมาณงานที่ทำได้มากกว่ามาตรฐาน

5 คะแนน

ปริมาณงานที่ทำได้มากกว่าที่มาตรฐานมาก สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ก่อนเวลา

1.2   คุณภาพของงาน

1 คะแนน

ทำงานได้ไม่มีคุณภาพและไม่สามารถปรับปรุงแก้ใขได้

2 คะแนน

ทำงานได้ไม่มีคุณภาพแต่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้

3 คะแนน

ทำงานได้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

4 คะแนน

ทำงานมีคุณภาพดีกว่าที่มาตรฐาน

5 คะแนน

ทำงานมีคุณภาพดีกว่าที่มาตรฐานมาก จนสามารถใช้เป็นแบบอย่างได้

1.3  ความถูกต้องของงาน

1 คะแนน

ขาดความระมัดระวังในการทำงาน งานผิดพลาดเป็นประจำจนไม่สามารถนำมาใช้ได้

2 คะแนน

งานผิดพลาดมากกว่าที่ควรจะเป็น แต่เมื่อแก้ไขแล้วสามารถนำมาใช้ได้้

3 คะแนน

งานโดยทั่วไป มีข้อผิดพลาดน้อยมาก

4 คะแนน

งานโดยทั่วไปมีความถูกต้อง

5 คะแนน

มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ไม่มีข้อผิดพลาด ผลงานใช้เป็นแบบอย่างได้

1.4  ความเรียบร้อยของงาน


1 คะแนน

งานที่ปฏิบัติไม่เรียบร้อยและไม่สามารถปรับปรุงแก้ใขได้

2 คะแนน

งานที่ปฏิบัติไม่เรียบร้อย ต้องปรับปรุงอยู่เสมอ

3 คะแนน

งานโดยทั่วไป มีความเรียบร้อย แต่มีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง

4 คะแนน

งานโดยทั่วไป มีความเรียบร้อยและสมบูรณ์

5 คะแนน

งานโดยทั่วไปมีความประณีต สมบูรณ์ และเรียบร้อยมาก

1.5 ความรอบรู้ในงาน และความเข้าใจวิธีปฏิบัติงานในหน้าที่

1 คะแนน

ต้องให้คำแนะนำอยู่เสมอและเรียนรู้งานได้ช้ามากหรือไม่สามารถเรียนรู้บางงานได้

2 คะแนน

มีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่อยู่บ้าง และเรียนรู้งานได้ช้า

3 คะแนน

มีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่เพียงพอ และมีความสามารถเรียนรู้งานได้เป็นที่น่าพอใจ

4 คะแนน

มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ดีกว่าเกณฑ์ปกติ สามารถแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆได้ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

5 คะแนน

มีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่อย่างลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุม สามารถแก้ไขปัญหา เสนอแนะวิธีการดำเนินงานได้ เรียนรู้งานได้รวดเร็วเป็นพิเศษจนสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้ร่วมงานได้

1.6 ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิควิธี เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน

1 คะแนน

ไม่สามารถใช้เทคนิควิธี เครื่องมือและเทคโนโลยีในการทำงานได้เลย

2 คะแนน

ใช้เทคนิควิธี เครื่องมือและเทคโนโลยีในการทำงานได้บางกรณี

3 คะแนน

ใช้เทคนิควิธี เครื่องมือและเทคโนโลยีช่วยปฏิบัติงานได้

4 คะแนน

ใช้เทคนิควิธี เครื่องมือและเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

5 คะแนน

ใช้เทคนิควิธี เครื่องมือและเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

2. คุณลักษณะและพฤติกรรม
2.1 ความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ ความเอาใจใส่ในงาน ความตั้งใจอุตสาหะ กระตือรือร้นในการทำงาน

1 คะแนน

ไม่เอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย ต้องควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

2 คะแนน

ต้องควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดเวลา จึงจะสามารถปฏิบัติงานตรมที่ได้รับมอบหมายได้

3 คะแนน

การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่พอเชื่อถือและไว้วางใจได้ แต่ต้องอาศัยการควบคุมหรือตรวจสอบอยู่บ้าง

4 คะแนน

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เป็นที่ไว้วางใจได้

5 คะแนน

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เป็นที่ไว้วางใจได้เสมอในทุกสถานการณ์

2.2  การมาทำงาน การอุทิศเวลาและอุทิศตนให้กับงาน

1 คะแนน

ในแต่ละวันเริ่มลงมือทำงานช้าและเลิกทำงานก่อนเวลาเป็นประจำ ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเสมอ

2 คะแนน

ในแต่ละวันเริ่มลงมือทำงานช้าและเลิกทำงานทันที โดยไม่คำนึงว่างานเสร็จหรือไม่

3 คะแนน

ทำงานเต็มเวลา

4 คะแนน

ทำงานเต็มเวลา และตั้งใจทำงานจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยไม่คำนึงถึงเวลา

5 คะแนน

ทำงานเต็มเวลาสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดและสามารถทำงานเพิ่มเติมจากที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ

2.3 การประพฤติตนตามระเบียบวินัยและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณในวิชาชีพ การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน

1 คะแนน

ฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยเป็นประจำ ต้องตักเตือนหรือลงโทษอยู่เสมอ

2 คะแนน

ฝ่าฝืนระเบียบขององค์กรเป็นบางครั้ง

3 คะแนน

ประพฤติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย แต่ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข

4 คะแนน

ประพฤติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในเกณฑ์ดี

5 คะแนน

ประพฤติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยดีมาก วางตนอย่างเหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ผู้อื่นเสมอ

2.4  การปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา ความตั้งใจความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ รวมทั้งความสามารถในการเข้าใจคำสั่ง คำแนะนำนั้นๆ

1 คะแนน

ไม่สนใจหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของผู้บังคับบัญชา

2 คะแนน

ไม่ศึกษาคำสั่ง คำแนะนำให้เข้าใจโดยตลอด ทำให้การปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดมากกว่าที่ควรจะเป็น

3 คะแนน

ตั้งใจเชื่อฟังคำสั่งและคำแนะนำ ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจและยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง

4 คะแนน

ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความเต็มใจและถูกต้อง

5 คะแนน

ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และถูกต้อง

2.5  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับการงานในหน้าที่ และงานที่เกี่ยวข้องโดยนำไปใช้ปฏิบัติงานได้

1 คะแนน

ไม่มีความคิดริเริ่ม หรือไม่สนใจในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

2 คะแนน

ไม่มีความคิดริเริ่ม แต่สนใจคำแนะนำของผู้อื่นในการปฏิบัติงาน

3 คะแนน

มีความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้

4 คะแนน

มีความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติ ทำให้งานมีคุณภาพดีขึ้นและเร็วขึ้นหรือเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

5 คะแนน

มีความตื่นตัว แสดงความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์อย่างมากและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติทำให้งานมีคุณภาพดีขึ้นและเร็วขึ้น หรือเกิดประโยชน์ต่อองค์กร ใช้เป็นแนวทางในการทำงานของผู้อื่นได้

2.6  มีความซื่อสัตย์ อยู่ในศีลธรรมอันดี มีคุณธรรม

1 คะแนน

พบความไม่ซื่อสัตย์ในการทำงาน

2 คะแนน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม คุณธรรมในการทำงาน แต่ต้องมีการกำกับ ติดตามอยู่เสมอ

3 คะแนน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม คุณธรรมในการทำงาน

4 คะแนน

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานในเรื่องความซื่อสัตย์ มีศีลธรรมและคุณธรรม ในการทำงานได้

5 คะแนน

ให้คำแนะนำและนำพาเพื่อนร่วมงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีศีลธรรมและคุณธรรม ในการทำงาน

2.7  การใช้ทรัพยากรขององค์กร การประหยัด ตลอดจนการระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กร

1 คะแนน

ไม่คำนึงถึงการประหยัด ไม่ระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กร โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

2 คะแนน

ไม่ประหยัดและไม่ระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กร แต่ยังคำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

3 คะแนน

ประหยัดระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กรพอสมควร

4 คะแนน

ประหยัดและระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กรเป็นอย่างดีเสมอ

5 คะแนน

ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับการประหยัดและการระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กร

2.8 การประสานงานและการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ในการให้ความร่วมมือที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น

1 คะแนน

มีปัญหาในการประสานงานมีข้อขัดแย้งและไม่เต็มใจให้ความร่วมมือกับผู้อื่นเสมอ

2 คะแนน

ประสานงานและร่วมมือกับผู้อื่นได้ แต่มักมีข้อขัดแย้งเป็นครั้งคราว

3 คะแนน

มีการประสานงานและให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้อื่นตามควรแก่หน้าที่ของตน

4 คะแนน

มีการประสานงานและเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและช่วยเหลือผู้อื่น

5 คะแนน

มีการประสานงานและเต็มใจให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น จนทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จอย่างราบรื่น

2.9 ความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาตนเอง

1 คะแนน

ละเลยต่องานที่ได้รับมอบหมายและไม่สนใจต่อการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

2 คะแนน

ไม่กระตือรือร้นที่จะทำงานให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย และสนใจพัฒนาตนเองน้อยมาก

3 คะแนน

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ สนใจที่จะพัฒนาตนเอง

4 คะแนน

ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและงานเสร็จถูกต้องสมบูรณ์ ใฝ่หาความรู้ในการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

5 คะแนน

ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่เสมอ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับต่อผู้อื่นด้วย

    
      เลือกแท็บ สถานะผู้ประเมิน
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการทำงาน)
ตำแหน่งบริหาร
รายการ
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\wwwroot\evaluate\addscore_board_1.php on line 25
query error staff