• คุรุสภาประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2551
  • ม.ฟาร์ มอบทุนการศึกษา40,000 บาท สำหรับนักศึกษาใหม่ 2554
  • โครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน