The Far Eastern UniversityGateway to Entrepreneurship

၁၉၉၉ ခုနွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ "The Far Eastern College" အျဖစ္အစပ်ုိဳးတည္ေထာင္ခဲ႔ျပီးေနာက္၊အဆင္႔ျမင႔္ပညာေရးေကာ္မရွင္ (ယခင္တကၠသုိလ္မ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန) ၏ခြင႔္ျပဳခ်က္ျဖင္႔၊သကၠ၇ာဇ္၂၀၀၀၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၄ရက္ေန႔တြင္ The Far Eastern University ဟုေျပာင္းလဲကာတ၇ား၀င္ဖြင္လွစ္ခဲ႔ပါသည္။သကၠ၇ာဇ္၂၀၀၁၊နဳိ၀င္ဘာလ၊ ၁၃ရက္္ေန႔တြင္ထုိင္းနဳိင္ငံေတာ္၀င္မင္းသၼီး "ကလ်ာဏီ၀ပ္္ထဏာ" ကဦးေဆာင္ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ႔ပါသည္။

The Far Eastern University သည္ထုိင္္းနဳိင္ငံခ်င္းမုိင္ျမိဳ႔၊မဟီေဒါလ္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္တည္ရွိပါသည္။တကၠသုိလ္၀န္းအတြင္းတြင္ေခတ္မီွ၅ထပ္ျမင္႔အေဆာက္အဦး၂လုံး၊လူ ၇၀၀ေက်ာ္ဆန္႔သည္႔အစည္းအေ၀းခန္းမ၊ရုပ္/သံျပသသည္႔အခန္း၊ကြန္ျပဴတာေလ႔က်င္သင္ႀကားေ၇းအခန္း၊ဘက္စုံအားကစားကြင္း၊ဘာသာစကားသင္ႀကားေ၇းအခန္း၊စားေသာက္ခနး္စသည္တ႔ုိပါ၀င္ပါသည္။တုိးတက္မ်ားျပားလာသည္႔ေက်ာင္သူ/သားဦး၇ည္အားပညာသငႀကားမွဳမေနွာင္႔ေနွးေစ၇န္၊ခ်င္းမုိင္ျမဳိ႔..ဟန္ဒုံျမဳိ႔နယ္တြင္လည္း ဧက၄၀ က်ယ္၀န္းေသာဒုတိယေျမာက္တကၠသုိလ္အေဆာက္အဦးအသစ္မ်ားအျပင္..အားကစားျပိဳင္ကြင္းႀကီးနွင္႔ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေနထုိင္၇န္အေဆာက္အဦးမ်ားကုိလဲေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။

FEU နွင္႔ပတ္သက္သည္႔အေႀကာင္း

ထုိင္းနွဳိင္ငံပညာေရးဆုိင္၇ာမူ၀ါဒအ၇။ထုိင္းနွဳိင္ငံသူ/သားမ်ားအားယေန႔ ကမၻာႏွင္႔အညီယွဥ္ေဘာင္တန္းလ်ွက္ လုိအပ္ေသာအ၇ည္အခ်င္းနွင္႔နည္းပညာဆုိင္၇ာဗဟုသုတျမွင႔္မားလာေစ၇န္အလုိ႔ငွာ The Far Eastern University မွပညာေ၇းအဆင္႔အတန္း ကုိလည္းျမွင္႔တင္ေပး၇န္၇ည္ရြယ္လ်ွက္၊ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိေခတ္နွင္႔အညီဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္လ်ွက္ရွိေသာနည္းပညာပုိင္းဆုိင္၇ာတုိ႔ကုိလည္းေလ႔က်င္႔သင္ႀကားေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။ The Far Eastern University မွေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားနွဳိင္္္ငံတကာစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ာအတြက္လုိအပ္သည္္႔္နည္းပညာ၊အထူးသျဖင္႔စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မွဳ၊နည္းပညာက်ြွမ္းက်င္စြာအသုံးခ်တတ္နွုိင္ပါလိမ္႔မည္။ထုိ႔ေႀကာင္႔ The Far Eastern University သည္အနာဂတ္အတြက္အဆင္႔ျမင္႔ပညာသင္ႀကားေ၇းေနရာဌာနတခုျဖစ္လာေစရန္၇ည္ရြယ္ပါသည္။ The Far Eastern University မွဘြဲ႔ရရွိျပီးသူမ်ားအားစိတ္ဓါတ္၊စာရိတၱတုိ႔အေပၚအေျခခံျပီး၄င္းတုိ႔၏ဘ၀၊အေကာင္းဆုံအလုပ္အကုိင္မ်ားနွင္႔အတူစြန႔္စားစးီပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္လာေစ၇န္ပ်ဳိးေထာင္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။