คลิปวีดีโอแนะนำ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 
 

 

Presentation มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ชุด "มหาวิทยาลัยแห่งภาคตะวันออกไกล"
   
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
- ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว

- ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
   
คณะบริหารรัฐกิจ
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   
คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด