ภาพอาคาร 1 A-Far
ภาพอาคาร 1 A-Far
ภาพบรรยากาศภายในห้อง
ภาพบรรยากาศการเรียน
ภาพห้องแลปคอมฯ
ภาพห้องแลปวิทยฯ
ภาพวิวจากมุมตึก
ภาพบรรยากาศห้องสมุด
ภาพบรรยากาศห้องสมุด
ภาพบรรยากาศห้องสมุด
ห้องประชุม Auditorium
ห้องประชุม Auditorium
ภาพบรรยากาศมหาลัยฯ
ภาพบรรยากาศมหาลัยฯ
ภาพบรรยากาศมหาลัยฯ
ภาพบรรยากาศมหาลัยฯ
ภาพบรรยากาศมหาลัยฯ
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far
 
ภาพอาคาร U-Far
ภาพอาคาร U-Far

 


คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาผู้ประกอบการ
สาขาวิชาจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาจัดการอุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
คณะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
คณะบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา
 
MBA สาขาวิชาผู้ประกอบการ
MBA
 
 

 กิจกรรมวันนี้
วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
โลโก้มหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย
ภาพมหาวิทยาลัย
wallpaper มหาวิทยาลัย
PR Label
 
Copyright © 2008 The Far Eastern University All Right Reserved.
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น : เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
Tel : (053) 201800-4 , Fax : (053) 201810 E-mail : feu@feu.ac.th