ค่ายเตรียมความพร้อมนศ.ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 15 ึง 16 พฤศจิกายน 2557    
สถานที่: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จัดโดย: ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน: ภาควิชาเทคโนโลโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาจัดให้มีการเข้าค่ายโดยให้นักศึกษาแกนนำรุ่นพี่แบ่งกลุ่มเพื่อจัดเตรียมฐานพัฒนาทักษะการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้สำหรับคุณลักษณะของบุคลากรไอที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับนักศึกษาของทางภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพื่อกระตุ้นให้ นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 3) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ PDCA 4) เพื่อให้นึกศึกษาได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม 5) ธรรมรงรักษานักศึกษา ให้สำเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรทุกคน 6) นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจ ในการประพฤติตน ตามกฎ ระเบียบของทาง มหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง 7) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาทุกคน 8) เพื่อให้นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย


มีคนดู: 1823 ครั้ง
 
ภาพประกอบ


[ ดูข่าวทั้งหมด ]

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.