นักศึกษาสาขา ITส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานITCE2014

 เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 26 มีนาคม 2557    
สถานที่: ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
จัดโดย: เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ ร่วมกับ JBOBKK.COM
หน่วยงาน: ภาควิชาเทคโนโลโลยีสารสนเทศ

เนื่องในงาน IT Career Exhibition 2014 โดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ ร่วมกับ JOBKK.COM นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมทำกิจกรรมการแข่งขันโดยผลการแข่งขันโครงการนักศึกษา ประเภท การพัฒนาระบบ น.ส.วนิดา ชํานาญ ระบบจัดการข้อมูลนิติบุคคลหมู่บ้านวังน้ํารินประกันสังคม (1560) ในรูปแบบของเว็บไซต์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ น.ส.ณัฐรัตน์ สุยะใหญ่ ระบบจัดการข้อมูลหอพักเบญชาพรรณ ได้รับรางวัลชมเชย และ นายชิษณุพงศ์ ศิริจันทร์ ระบบบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ไ้ด้รับรางวัลชมเชย ส่วนผลการแข่งขันโครงการนักศึกษา ประเภท การพัฒนาเว็บไซต์ นายวิลาส ตาคํา ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ Cmnewlook ได้รับรางวัล ชมเชย และผลการแข่งขัน MR. ITCE 2014 นายอดิศักดิ์ ราชใจมา รองชนะเลิศอันดับ 2 ดังรูป


มีคนดู: 1804 ครั้ง
 
ภาพประกอบ


[ ดูข่าวทั้งหมด ]

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.