รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร !! หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2559

   เอกสาร : D20160728095740.pdf
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 13 กรกฏาคม ถึง 2 สิงหาคม 2559     เวลา:
สถานที่: the far eastern university
จัดโดย: สำนักบริการการศึกษา
หน่วยงาน: รับสมัครนักศึกษา

รับครู 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2559
***********
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 ตามความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนรับ 180 คน
หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเปิดสอน ถ้าผู้สมัครและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามที่กำหนด
2. มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกับคุรุสภา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
(2) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมครุยวิทยฐานะ)จำนวน 2 รูป
(3) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกโดยคุรุสภา ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผัน ในวันสมัคร (หากหมดอายุผู้สมัครจะต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว) จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (Transcript)จำนวน 1 ฉบับ
(7) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(8) สำเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุสำเนาเอกสารข้อ (3)-(5) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมายเป็นผู้รับรอง

4. ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
ใช้เวลาศึกษา 3 ภาคการศึกษาปกติ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 น.-16.30 น. และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู

5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท

6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 35,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 งวด)

7. กำหนดการสอบคัดเลือก

วัน เดือน ปี

รายละเอียด

สถานที่

บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2559

รับสมัคร

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
อาคาร 1 ชั้น 3 (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันที่ 6 สิงหาคม 2559
เวลา 09.00 น.-10.20 น.
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สอบข้อเขียน
สัมภาษณ์

ดูป้ายประกาศ
อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐

วันที่ 8 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

www.feu.ac.th หรือ
โทรศัพท์ 053-201800-4 ต่อ 1371 หรือ 094-7103040

วันที่ 9-13 สิงหาคม 2559

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา

สำนักบริการการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2559
เวลา 09.00 -12.00 น.
เวลา 13.00 – 16.30 น.

ปฐมนิเทศนักศึกษา
เปิดภาคเรียน

อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(ดร. กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น


มีคนดู: 1746 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.