The Far Eastern University

หน้าหลัก |


          จากพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน ต้องมีวุฒิทางการศึกษา คุรุศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูเพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูขึ้นตามมาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด

          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและมีคุณภาพในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

          มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัย มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมที่จะให้ความรู้ด้านวิชาชีพครูเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ทำหน้าที่การสอน แต่มีวุฒิปริญญาสาขาอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษา/ครุศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย:
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ภาษาอังกฤษ:
Graduate Diploma (Teaching Profession)


ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร

ใช้เวลาศึกษา 3 ภาคการศึกษาปกติ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.30 น. และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

หลักฐานการสมัคร

(1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
(2) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมครุยวิทยฐานะ) จำนวน 2 รูป
(3) สำเนาสัญญาจ้าง จำนวน 2 ฉบับ
(4) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติการสอนของโรงเรียน จำนวน 2 ฉบับ
(5) สำเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา จำนวน 2 ฉบับ
(6) สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
(7) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
(8) สำเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ :
1.สำเนาเอกสารข้อ (3)-(5) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมายเป็นผู้รับรอง
2.กรณีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา (ข้อ 5) อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้สมัครใช้สำเนาหนังสือการขออนุญาตจากต้นสังกัดที่เสนอเรื่องไปยังคุรุสภา

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท


ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 35,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 งวด)

จำนวนนักศึกษาที่รับ 180 คน
หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเปิดสอน ถ้าผู้สมัครและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามที่กำหนด
2. มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกับคุรุสภา

กำหนดการสอบคัดเลือก

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
สถานที่
บัดนี้ - 30 กรกฏาคม 2557 - รับสมัคร

- ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
อาคาร 1 ชั้น 3 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด)

วันที่ 7 สิงหาคม 2557

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่นี่ [คลิกที่นี่]

- www.feu.ac.th

วันที่ 9 สิงหาคม 2557
เวลา 09.00 น. - 10.00 น.


- ปฐมนิเทศก่อนการสอบ


- อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐
เวลา 10.00 น. - 11.00 น.
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
- สอบข้อเขียน
- สัมภาษณ์ (ช่วงที่ 1) เลขที่นั่งสอบ T001 - T100
- ดูป้ายประกาศ
อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐
วันที่ 10 สิงหาคม 2557
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

- สัมภาษณ์ (ช่วงที่ 2) เลขที่นั่งสอบ T101 - T...
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก - www.feu.ac.th หรือ
โทรศัพท์ 053-201800-4 ต่อ 1371-1372
หรือ 089-756-9900
วันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2557 - รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา - สำนักบริการการศึกษา
อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่ 23 สิงหาคม 2557
เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

- ปฐมนิเทศนักศึกษา

- อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐
วันที่ 30 สิงหาคม 2557
- เปิดภาคเรียน - อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐


รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร [คลิกที่นี่]

รายละเอียดการรับสมัคร [.PDF file คลิกที่นี่]

คณาจารย์ผู้สอน

  • รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลำพอง
  • รองศาสตราจารย์มนูญ สุตีคา
  • ดร.เรืองวิทย์ นนทภา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญู พูลศรี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ สุทธาวาส


 

 กิจกรรมวันนี้
วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
โลโก้มหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย
ภาพมหาวิทยาลัย
wallpaper มหาวิทยาลัย
PR Label
 
สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 0 , โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2008 The Far Eastern University All Right Reserved.