The Far Eastern University

หน้าหลัก |


          จากพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน ต้องมีวุฒิทางการศึกษา คุรุศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูเพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูขึ้นตามมาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด

          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและมีคุณภาพในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

          มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัย มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมที่จะให้ความรู้ด้านวิชาชีพครูเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ทำหน้าที่การสอน แต่มีวุฒิปริญญาสาขาอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษา/ครุศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย:
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ภาษาอังกฤษ:
Graduate Diploma (Teaching Profession)

ระบบการศึกษา

- เรียนภาคปกติ วันเสาร์ - อาทิตย์ (09.00 - 16.30 น. )
- ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง


หลักฐานการสมัคร

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
- สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

(1) สอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู
(2) สอบข้อเขียนประเมินความรู้พื้นฐาน
(3) สอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายในการเรียน
ตลอดหลักสูตร 30,000 บาท หมายเหตุ: (สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 งวด)

คณาจารย์ผู้สอน

โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาตลอดจนมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

โครงสร้างของหลักสูตร


หมวดวิชาพื้นฐาน
0 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
     - วิชาบังคับ
     - วิชาเลือก
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
30 หน่วยกิต

ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 • ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู (Language and Technology for Teachers)
 • การบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียน (Learning Management and Classroom Management)
 • การวัดผลและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
 • จิตวิทยาการเรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรมความเป็นครู (Learning Psychology and Teacher’s Ethics)
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Innovation and Technology)
 • หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management)
 • การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)
 • การสัมมนาทางการศึกษา (Seminar in Education)
 • การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Teaching Profession Practicum)

  คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


   
  ชื่อคณาจารย์
  ตำแหน่ง
  1
  ดร.จำรัส นองมาก
  นายกสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น/ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2
  ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
  อดีตรองเลขาธิการคุรุสภา
  3
  รศ.ดร.เสริมศรี ไชยศร

  - ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ปีพ.ศ.2549
  4
  รศ.วรรณวดี ม้าลำพอง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  5
  รศ.ดร.บุญส่ง นิลแก้ว อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 •  

   

  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 แล้ว สอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่ www.feu.ac.th ครับผม


  กิจกรรมวันนี้
  วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
  เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
  โลโก้มหาวิทยาลัย
  แผนที่มหาวิทยาลัย
  ภาพมหาวิทยาลัย
  wallpaper มหาวิทยาลัย
  PR Label
   
  สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 0 , โทรสาร 0-5320-1810
  Copyright © 2008 The Far Eastern University All Right Reserved.