The Far Eastern University

หน้าหลัก |
          จากพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 ได้กำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนและสถานศึกษา ต้องมีวุฒิทางการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงได้เปิด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการศึกษา โดยเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ 2547

          ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา ตลอดจนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญสำหรับผู้บริหารการศึกษาในทศวรรษหน้าต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา

          มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและ/หรือ ผู้บริหารการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะตลอดจนความเป็นเลิศทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และมีความพร้อมในการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็มภาษาไทย:
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ:
Graduate Diploma (Educational Administration)

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร

ใช้เวลาศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกติ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.30 น. และฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา รวมถึงผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพันาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหาร
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
(2) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมครุยวิทยฐานะ) จำนวน 2 รูป
(3) สำเนาสัญญาจ้าง จำนวน 2 ฉบับ
(4) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ฉบับ
(5) สำเนาบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 2 ฉบับ
(6) สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
(7) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
(8) สำเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ : สำเนาเอกสารข้อ (3)-(5) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมายเป็นผู้รับรอง

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 35,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 งวด) ่

จำนวนนักศึกษาที่รับ 100 คน
หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเปิดสอน ถ้าผู้สมัครและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามที่กำหนด
2. มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกับคุรุสภา


กำหนดการสอบคัดเลือก

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
สถานที่
บัดนี้ - 30 กรกฏาคม 2557 - รับสมัคร

- ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
อาคาร 1 ชั้น 3 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด)

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - www.feu.ac.th

วันที่ 9 สิงหาคม 2557
เวลา 09.00 น. - 10.00 น.


- ปฐมนิเทศก่อนการสอบ


- อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐
เวลา 10.00 น. - 11.00 น.
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
- สอบข้อเขียน
- สัมภาษณ์ (ช่วงที่ 1) เลขที่นั่งสอบ A001 - A100
- ดูป้ายประกาศ
อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐
วันที่ 10 สิงหาคม 2557
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

- สัมภาษณ์ (ช่วงที่ 2) เลขที่นั่งสอบ A101 - A...
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก - www.feu.ac.th หรือ
โทรศัพท์ 053-201800-4 ต่อ 1371-1372
หรือ 089-756-9900
วันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2557 - รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา - สำนักบริการการศึกษา
อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่ 23 สิงหาคม 2557
เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

- ปฐมนิเทศนักศึกษา

- อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐
วันที่ 30 สิงหาคม 2557
- เปิดภาคเรียน - อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐

รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร [คลิกที่นี่]

รายละเอียดการรับสมัคร [.PDF file คลิกที่นี่]

คณาจารย์ผู้สอน

 • ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง นิลแก้ว
 • ดร.สุนันทา เอี่ยมสำอางค์
 • อาจารย์วลัยพร เตชะสรพัศ
 • อาจารย์กรรณิการ์ กงแกว้
 •  

     กิจกรรมวันนี้
  วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
  เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
  โลโก้มหาวิทยาลัย
  แผนที่มหาวิทยาลัย
  ภาพมหาวิทยาลัย
  wallpaper มหาวิทยาลัย
  PR Label
   
  สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 0 , โทรสาร 0-5320-1810
  Copyright © 2008 The Far Eastern University All Right Reserved.