กรอกใบสมัครออนไลน์
นักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) สมัครวันนี้รับทุนเรียนดีสูงสุด 30,000 บาท

คณะบริหารธุรกิจ
>> สาขาวิชาการบัญชี
>> สาขาวิชาการตลาด
>> สาขาวิชาการประกอบการ
>> สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
>> สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
>> สาขาวิชาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์
>> สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
>> สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์
>> สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
คณะบริหารรัฐกิจ
>> สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
>> สาขาวิชาการประถมศึกษา
>> สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

THE FAR EASTERN UNIVERSITY

 • image

   

 • image

   

 • image

   

 • image

   

 • image

   

 • image

   

 • image

   

[ ดูประกาศ ] การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

[ ดูประกาศ ] การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

คณะและสาขา

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดหลักสูตร || สาขาวิชาการบัญชี

รายละเอียดหลักสูตร || สาขาวิชาการตลาด

รายละเอียดหลักสูตร || สาขาวิชาการประกอบการ

รายละเอียดหลักสูตร || สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดหลักสูตร || สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร || สาขาวิชาการจัดการ


คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร || สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายละเอียดหลักสูตร || สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร || สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

คณะบริหารรัฐกิจ

รายละเอียดหลักสูตร || สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดหลักสูตร || สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศึกษาศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร || สาขาวิชาการประถมศึกษา