The Far Eastern University

หน้าหลัก |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
 

 
   
   
   
   
   

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Geo-informatics
 
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Geo-informatics)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.S. (Geo-informatics)
 
แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
นักวิเคราะห์ , ออกแบบ , และพัฒนาระบบด้านภูมิสารสนเทศให้กับภาครัฐและเอกชน
 
จุดเด่น
หลักสูตร ปริญญาตรีแห่งแรกของภาคเหนือ มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการนำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. ผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
4. ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือถูกไล่ออกจากสถาบันเดิม
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาให้ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. โดยการสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสอบคัดเลือกโควตาภาคเหนือ
2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
3. โดยการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
4. โดยการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
5. โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษ

แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ


ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
202101
ภาษาอังกฤษ I
3
202201
ภาษาอังกฤษ II
3
201111
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
3
301112
การเขียนโปรแกรม II
3
104101
การเป็นผู้ประกอบการ
3
301201
สถิติ
3
301111
การเขียนโปรแกรม I
3
302143
หลักการแผนที่เบื้องต้น
3
302140
ภูมิศาสตร์กายภาพ
3
302141
ภูมิศาสตร์มนุษย์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3
301101
แคลคูลัส 1
3
302210
หลักการของการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมเบื้องต้น
3
-
รวม
18
-
รวม
18
2
202301 ภาษาอังกฤษ III
3
202401 ภาษาอังกฤษ IV
3
201124 เศรษฐกิจพอเพียง
3
301107 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
302142 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3
301214 การจัดการฐานข้อมูล
3
301212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
3
302215 หลักการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศเบื้องต้น
3
302216 การแปลตีความภาพถ่ายและข้อมูลภาพ
3
302220 หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
3
301354 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3
302230 หลักการของระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมเบื้องต้น
3
-
รวม
18
-
รวม
18
3
302240
แนวความคิด เทคนิคและวิธีการทางภูมิสารสนเทศ
3
301213
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ
3
301313
การวิเคราะห์ระบบ
3
302241
เทคนิคการสำรวจภาคสนามสำหรับงานภูมิสารสนเทศ
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
...........
วิชาโท
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
...........
วิชาเลือกเสรี
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
 
รวม
18
-
รวม
18
4
302447
การค้นคว้าอิสระทางภูมิสารสนเทศ 1
1
302446 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
302448 การค้นคว้าอิสระทางภูมิสารสนเทศ 2
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
302449 การฝึกทักษะปฏิบัติงานภูมิสารสนเทศ
6
302…
วิชาเอกเลือก
3
     
...........
วิชาโท
3
     
...........
วิชาโท
3
     
...........
วิชาเลือกเสรี
3
   
-
รวม
19
-
รวม
12

ระบบการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึง ปลายเดือนพฤษภาคม

เวลาเรียน
หลักสูตร
วันเวลาที่เรียน
หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษา (3 ปีครึ่ง) แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- สำนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น: Tel. 053-201800-4 , Fax 053-201810
- กระดานถาม-ตอบมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น: http://www2.feu.ac.th/admin/pr/webboard/index.php

เว็บไซด์ภาควิชา :
http://www2.feu.ac.th/acad/geo/index.php
http://www.gifeu.com : สำหรับสอบถามข้อมูลด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศโดยตรง


 กิจกรรมวันนี้
วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
โลโก้มหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย
ภาพมหาวิทยาลัย
wallpaper มหาวิทยาลัย
PR Label
 
สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 0 , โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2008 The Far Eastern University All Right Reserved.