The Far Eastern University

หน้าหลัก |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
 

 
   
   
   
   
   

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Geo-informatics
 
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Geo-informatics)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.S. (Geo-informatics)
 
แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
นักวิเคราะห์ , ออกแบบ , และพัฒนาระบบด้านภูมิสารสนเทศให้กับภาครัฐและเอกชน
 
จุดเด่น
หลักสูตร ปริญญาตรีแห่งแรกของภาคเหนือ มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการนำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. ผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
4. ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือถูกไล่ออกจากสถาบันเดิม
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาให้ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. โดยการสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสอบคัดเลือกโควตาภาคเหนือ
2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
3. โดยการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
4. โดยการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
5. โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษ

แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ


ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
202101
ภาษาอังกฤษ I
3
202201
ภาษาอังกฤษ II
3
201111
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
3
301112
การเขียนโปรแกรม II
3
104101
การเป็นผู้ประกอบการ
3
301201
สถิติ
3
301111
การเขียนโปรแกรม I
3
302143
หลักการแผนที่เบื้องต้น
3
302140
ภูมิศาสตร์กายภาพ
3
302141
ภูมิศาสตร์มนุษย์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3
301101
แคลคูลัส 1
3
302210
หลักการของการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมเบื้องต้น
3
-
รวม
18
-
รวม
18
2
202301 ภาษาอังกฤษ III
3
202401 ภาษาอังกฤษ IV
3
201124 เศรษฐกิจพอเพียง
3
301107 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
302142 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3
301214 การจัดการฐานข้อมูล
3
301212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
3
302215 หลักการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศเบื้องต้น
3
302216 การแปลตีความภาพถ่ายและข้อมูลภาพ
3
302220 หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
3
301354 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3
302230 หลักการของระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมเบื้องต้น
3
-
รวม
18
-
รวม
18
3
302240
แนวความคิด เทคนิคและวิธีการทางภูมิสารสนเทศ
3
301213
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ
3
301313
การวิเคราะห์ระบบ
3
302241
เทคนิคการสำรวจภาคสนามสำหรับงานภูมิสารสนเทศ
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
...........
วิชาโท
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
...........
วิชาเลือกเสรี
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
 
รวม
18
-
รวม
18
4
302447
การค้นคว้าอิสระทางภูมิสารสนเทศ 1
1
302446 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
302448 การค้นคว้าอิสระทางภูมิสารสนเทศ 2
3
302…
วิชาเอกเลือก
3
302449 การฝึกทักษะปฏิบัติงานภูมิสารสนเทศ
6
302…
วิชาเอกเลือก
3
     
...........
วิชาโท
3
     
...........
วิชาโท
3
     
...........
วิชาเลือกเสรี
3
   
-
รวม
19
-
รวม
12

ระบบการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึง ปลายเดือนพฤษภาคม

เวลาเรียน
หลักสูตร
วันเวลาที่เรียน
หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษา (3 ปีครึ่ง) แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- สำนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น: Tel. 053-201800-4 , Fax 053-201810
- กระดานถาม-ตอบมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น: http://www2.feu.ac.th/admin/pr/webboard/index.php

เว็บไซด์ภาควิชา :
http://www2.feu.ac.th/acad/geo/index.php
http://www.gifeu.com : สำหรับสอบถามข้อมูลด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศโดยตรง


 

เนื่องด้วย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2557 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ กำหนดเวลา ก่อนวันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2557


กิจกรรมวันนี้
วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
โลโก้มหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย
ภาพมหาวิทยาลัย
wallpaper มหาวิทยาลัย
PR Label
 
สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 0 , โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2008 The Far Eastern University All Right Reserved.