ภาควิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ปริญญาโท) คณะบริหารธุรกิจ

  • Video แนะนำมหาวิทยาลัย

ภาควิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ปริญญาโท) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ปริญญาโท)

อะไร?? คือ ทางออกของธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบัน ในเมื่อ สินค้า/บริการ ราคา ช่องทางการ จัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ที่เหมือนกันหมด ธุรกิจของท่านจะแข่งขันได้อย่างไร คำตอบของท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กับการเรียนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ) Master of Business Administration(Entrepreneurship)
ชื่อย่อ: บธ.ม (การเป็นผู้ประกอบการ) M.B.A. (Entrepreneurship)

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาธุรกิจในสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ ตลอดจนมีใจบริการ (Service Mind) เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการให้กับธุรกิจ


[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

บทความงานวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญของลูกค้า
ปัจจัยการตลาดธุรกิจค้าปลีกที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องเขิน
รูปแบบการตลาดธุรกิจค้าปลีกสินค้าที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการธุรกิจสอนภาษาผ่านระบบออนไลน์
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจผู้บริโภคเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของร้านปริ้นเตอร์แอนด์โทนเนอร์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการธุรกิจร้านเสริมสวย
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านล้างอัดฉีดรถยนต์
ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการนวด ร้านหัตถ์เงินหัตถ์ทอง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผ้าทอมือกลุ่มชาวเขาของลูกค้า
รูปแบบการตลาดธุรกิจค้าปลีกสินค้าที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม

 

Download เอกสาร

 

ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมในการเรียนการสอนของสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบ
  กิจกรรมในการเรียนการสอนของสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.