มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีศิษย์เก่า

คณะบริหารธุรกิจ

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางธุรกิจ ที่มีความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยี มีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่มีความซื่อสัตย์ รู้ผิดชอบชั่วดีและยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม

คณะศิลปศาสตร์

เราผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพของคณะที่มีบุคลิกและคุณลักษณะในวิชาชีพตนที่ได้รับการยอมรับอย่างสากล กอปรด้วยคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและสำนึกแห่งความเป็นไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาสามารถก้าวทันความเจริญก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต รู้จักนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

คณะนิเทศศาสตร์

เป็นวิชาชีพที่เกิดจากการนำศาสตร์ต่างๆ ด้านการตลาดมาผสมผสานอย่างลงตัวกับศาสตร์เทคโนโลยีและศิลป์ของการสื่อสารเป็นสหวิทยาที่มีองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ เน้นการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติการด้านสื่อสารการตลาดต้องสามารถประยุกต์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

คณะบริหารรัฐกิจ

ผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะพัฒนาตนไปสู่การเป็นนักบริหารจัดการภาครัฐและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มืออาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแก้ไขปัญหาเชิงการบริหารได้อย่างเหมาะสม

คณะศึกษาศาสตร์

มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นครูมืออาชีพที่มีความชำนาญตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และใช้การวิจัยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความซื่อสัตย์ มีเจตคติและมีบุคลิกภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมตลอดจนมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นคนดี

กิจกรรม

โครงการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมวิถีพุทธแบบล้านนาด้วยภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้จัดให้มีโครงการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมวิถีพุทธแบบล้านนา(ท่องเที่ยววิถีพุทธแบบล้านนา)ซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมปฎิบัติธรรม เรียนรู้หลักธรรม

 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-201-804 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.