© Copyright 2008, feu.ac.th
All rights reserved

หน้าแรก
ตารางการใช้ห้อง
ลงเวลาเรียน
ข้อมูลการขอใช้สถานที่
แจ้งขอใช้สถานที่นอกเวลา
ข้อมูลการจองรถ
ข้อมูลการแจ้งซ่อมบำรุง
บัญชีผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลห้อง
Forward E-mail
ออกจากระบบ


Powered by : feu.ac.th

© Copyright 2008, feu.ac.th
All rights reserved   
ข้อมูลการจองรถ | รายละเอียดการจองรถ


สถานที่ไป :
วัดโลกโมฬี
เพื่อใช้ในงาน : ประชุมเตรียมงานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ
หน่วยงานที่แจัง :
สำนักกิจการนักศึกษา
ชื่อ-สกุลผู้ขอใช้บริการ : จารุลักษณ์ รื่นเริง
มีความประสงค์จะขอใช้ : รถตู้คันที่ 2
จำนวนผู้โดยสาร : 2 คน
ไปวันที่ :
10 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
ถึงวันที่ :
10 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
กล้อง Digital ไม่ต้องการ
กล้อง VDO ไม่ต้องการ
ตัดงบประมาณ งานภายในมหาวิทยาลัย