หน้าหลัก  |  สมัครงาน  |  กระดานถาม-ตอบ  |  บุคลากรในสำนัก  |   ติดต่อเรา
 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงานว่าง
ทำเนียบนักเรียนทุน
ผังองค์กร
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์สำนัก
ประมวลภาพกิจกรรม
แนะนำบุคลากรใหม่
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ติดต่อเรา

     
www.feu.ac.th
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต่าง ๆ

คุณเข้ามาเป็นคนที่
22120
Start February 02, 2007

วิสัยทัศน์สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน ด้วยระบบการสรรหา รักษา และพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัญชาของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง มุ่งให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

1. เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
2. เพื่อรักษาบุคลากรให้มีความยึดมั่นถือมั่นผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพทรัยากรบุคคลให้เหมาะสมกับปรัญชาของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
5. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

     
 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
Tel : 0-5320-1180-4 , E-mail : hr@feu.ac.th
Copyright © 2007 Human Resorce Management All rigths Reserved.