รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

  คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | คณาจารย์

ชื่อ: อาจาย์ปาณัสม์ชฎา ศุภจักรวัฒนา
  Panatchada Supajakwattana
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท รป.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550
ปริญญาตรี ร.บ.(การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546,ประเทศไทย

ชื่อ: อาจารย์ทัศนา พฤติการกิจ
  Thassana Puttikankit
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ร.บ.(การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2535,ประเทศไทย

ชื่อ: อาจารย์เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ
  Sathawut Numkham
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี บธ.บ.(การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยพายัพ,2533,ประเทศไทย

ชื่อ: อาจารย์นินุช บุณยฤทธานนท์
  Ninooch Boonyarittanon
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยพายัพ,2541,ประเทศไทย

ชื่อ: อาจารย์ประภากร สัมพันธ์สวาท
  Phrapakorn Sompunsawad
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด, 2550, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทร์,2549,ประเทศไทย
ปริญญาตรี รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,2556,ประเทศไทย

 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.