รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

การเขียนบทคัดย่องานวิจัยอย่างมืออาชีพ

   เอกสาร : ไม่มี

เมื่อ : 29 พ.ย. 2007 - 17:43:43 - มีคนดู 1943 ครั้ง
ประเภท : บทความ
โดย : แปลและเรียบเรียงโดย อ.สิระ
 

การเขียนบทคัดย่องานวิจัยอย่างมืออาชีพ


แปลและเรียบเรียงโดย อ. อภิชัย สมนาม*


การเขียนบทคัดย่องานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของโครงการวิจัย  หากเขียนได้ไม่ดีพอ ผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจว่างานวิจัยชิ้นนี้ดีอย่างไร ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำพร้อมคำอธิบายถึงความสำคัญของแต่ละข้อ  เพื่อช่วยให้เขียนบทคัดย่องานวิจัยได้อย่างมืออาชีพ

ชื่องานวิจัย
ก่อนอื่นผู้วิจัยต้องแน่ใจว่า ชื่องานวิจัยได้สะท้อนภาพรวมของโครงการอย่างกระชับ  เช่นหากผู้วิจัยต้องการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผู้วิจัยควรจะใช้ชื่อเรื่องว่า “ความแตกต่างของการตัดสินใจระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง” แทนที่จะตั้งชื่อว่า “การตัดสินใจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง”นอกจากนี้แล้วไม่ควรใช้ภาษาสมัยนิยม (Trendy language) เพื่อดึงดูดความสนใจ ซึ่งจะเข้าใจเฉพาะผู้เขียนเท่านั้น  เช่น การตั้งชื่องานวิจัยตามชื่อที่เคยมีมาก่อนว่า “ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ ผู้ชายมาจากดาวอังคาร” (Women are from Venus, Men are from Mars.)
 ชื่องานวิจัยมีความสำคัญมาก! เพราะหากว่าชื่องานวิจัยไม่สะท้อนว่าผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับอะไรโครงการวิจัยก็จะด้อยคุณค่าลงไปได้

ขั้นตอนการเขียนบทคัดย่องานวิจัย
    คณะกรรมการผู้คัดสรรงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่มักจะพิจารณาถึงลำดับขั้นตอนการเขียนบทคัดย่อของผู้วิจัยตามลักษณะโครงการวิจัย  แต่หากเป็นโครงการวิจัยประยุกต์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือรายงานทางการศึกษาที่ได้ออกแบบไว้ อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเขียนบทคัดย่อตามแบบการวิจัยก็ได้
 การเรียงลำดับขั้นตอนการเขียนเป็นสิ่งสำคัญ! มิเช่นนั้นแล้วงานชิ้นนั้นก็จะขาดคุณสมบัติของการเขียนบทคัดย่อที่ดี
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ วัตถุประสงค์ที่ระบุเพื่อการนำเสนอหรือเพื่อการเผยแพร่งานของผู้วิจัยเอง โดยควรจะเขียนให้เข้าใจง่ายและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งหากมีเวลาสำหรับการนำเสนอเพียง ๒๐ นาทีผู้วิจัยจะไม่สามารถนำเสนอวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ได้ถึง ๖ วัตถุประสงค์  เนื่องจากเวลาอาจจะไม่พอ
 กฎทั่วไป !     วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งจะใช้เวลานำเสนอประมาณ ๑๐-๑๕ นาที


ลำดับขั้นตอนการเขียนบทคัดย่อสำหรับงานวิจัย

๑.  ภูมิหลังของการวิจัย
การเขียนถึงภูมิหลังของการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกผู้อ่านให้ทราบว่าการศึกษาของผู้วิจัยมีความสำคัญอย่างไร ปกติไม่ควรเขียนเกิน ๒ ประโยค โดยระบุว่าอะไรคือปัญหาสำคัญที่ผู้วิจัยพยายามจะศึกษาวิจัย ตัวอย่างเช่น “มีการศึกษาจำนวนมากเกี่ยวกับการตัดสินใจของมนุษย์ แต่มีงานวิจัยที่ทดสอบเกี่ยวกับความแตกต่างด้านการตัดสินใจเรื่องการดูแลสุขภาพระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอยู่น้อยมาก...”
 กุญแจสำคัญ! เพราะเหตุใดหัวข้อที่ผู้วิจัยได้เลือกไว้จึงเป็นปัญหาที่จำเป็นจะต้องศึกษาและประเด็นอะไรที่ยังไม่ครอบคลุมหรือที่ยังไม่ได้ศึกษา

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  วัตถุประสงค์ของการวิจัยควรจะเขียนอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย ไม่ควรเขียนเกิน ๑ ประโยค ตัวอย่างเช่น “การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะอธิบายความแตกต่างด้านการตัดสินใจเรื่องการดูแลสุขภาพระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง”

 ข้อควรจำ! ควรเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของการศึกษาเข้ากับประเด็นที่ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยมาก่อน

 

๓. เป้าหมายเฉพาะ  (บางครั้งก็ระบุไว้ในหัวข้อวัตถุประสงค์ของการวิจัย)
  เป้าหมายเฉพาะจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนโครงร่างการวิจัย โดยควรจะเขียนเป็นข้อๆแต่ไม่ต้องแสดงรายละเอียด
 สิ่งที่ต้องทำ! ต้องเชื่อมโยงวัตถุประสงค์เฉพาะเข้ากับวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย
 ตัวอย่างเช่น เป้าหมายเฉพาะได้แก่
 ๑.    อธิบายภูมิหลังของประชากรที่ศึกษา
๒.   อธิบายความสามารถในการตัดสินใจในด้านสุขภาพของประชากรที่ศึกษา
๓. หาความแตกต่างในกรณีที่มีความแตกต่างด้านการตัดสินใจเรื่องการดูแลสุขภาพระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง

๔. นัยสำคัญของการวิจัย
 เมื่อผู้อ่านมองเห็นภาพเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาของผู้วิจัยได้อย่างชัดเจนแล้ว  ลำดับต่อไปคือการอธิบายถึงนัยสำคัญของการศึกษาให้มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ผู้วิจัยกำลังศึกษาวิจัย โดยสิ่งนี้จะตอบคำถามที่ว่า “แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป หรือจะมีผลกระทบอย่างไร”  เพื่อเตรียมหาเหตุผลสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป

๕. วิธีดำเนินการวิจัย
  วิธีดำเนินการวิจัยนี้เป็นประเด็นที่ผู้วิจัยกำลังจะบอกกับผู้อ่านว่าผู้วิจัยนำเสนอวิธีการศึกษาอย่างไร และเพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่ในการนำเสนอ ผู้วิจัยจะต้องเขียนส่วนนี้ให้กระชับที่สุด ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องใช้คำศัพท์เฉพาะทางการวิจัยเพื่ออธิบายถึงวิธีดำเนินการวิจัย  ยกตัวอย่างเช่น
“เป็นการวิจัยเชิงสำรวจกึ่งทดลอง (a quasi-experimental survey design)”
หรือ “เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใช้วิธีการสังเกต  (a qualitative,phenomenological method using one hour) การสัมภาษณ์บุคคล (individual interviews)”
  ขณะเดียวกันผู้วิจัยจะต้องเตรียมข้อมูลการวิเคราะห์เชิงสถิติด้วย โดยเขียนให้สั้นที่สุด เพื่ออธิบายเกี่ยวกับสถิติ โดยสถิติที่ใช้ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยจะต้องอธิบายรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย
 กุญแจสำคัญ! วิธีดำเนินการวิจัยและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายเฉพาะด้วย
๖. ข้อค้นพบ (ผลการวิจัย)
  การเขียนประเด็นข้อค้นพบนี้ ควรเริ่มด้วยการอธิบายที่มาและลักษณะของกลุ่มตัวอย่างอย่างสั้นๆ  ข้อค้นพบนี้จะต้องเชื่อมโยงเข้าโดยตรงกับเป้าหมายเฉพาะและปัญหาการวิจัย  สำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพจะนำเสนอข้อค้นพบ ๒-๓ ข้อ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์  และตามด้วยข้อค้นพบอีก ๒-๓ ข้อ ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์ 

๗. ส่วนสรุปงานวิจัย
  ส่วนสรุปงานวิจัยนี้ควรเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย และเขียนไม่เกิน ๒ ประโยค ว่าความหมายของข้อค้นพบของผู้วิจัยคืออะไร
  ข้อแนะนำ ให้นำข้อค้นพบของท่านไปถกหรืออภิปรายกับเพื่อน เนื่องจากบางทีเขาอาจจะให้ข้อคิดบางประการที่ผู้วิจัยอาจจะคาดไม่ถึง เพราะผู้วิจัยมุ่งมั่นที่จะศึกษางานวิจัยจนอาจมองข้ามประเด็นสำคัญบางประการ

๘. นัยของการวิจัย  (ข้อเสนอแนะ)
  ประเด็นของข้อเสนอแนะนี้ มีไว้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยการบอกกับผู้อ่านว่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาของผู้วิจัยจะช่วยกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาได้อย่างไร
  ต้องทำให้ผู้อ่านงานวิจัยร้องออกมาว่า “โอ้โห” กล่าวคือ ให้ผู้อ่านรู้สึกทึ่งกับผลการวิจัยของผู้วิจัยว่าเป็นงานที่มีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือกลุ่มประชากรได้ หรือมีประสิทธิภาพ และ/หรือ มีคุณค่าอย่างไร?

ทั้ง ๘ หัวข้อลำดับขั้นตอนการเขียนบทคัดย่อสำหรับงานวิจัยข้างต้น อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสถาบัน องค์กร หรือแต่ละรูปแบบการวิจัย แต่สามารถประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการเขียนบทคัดย่อสำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบได้ (รวมทั้งสามารถใช้เป็นรูปแบบในการเขียนบทคัดย่องานวิจัยเพื่อส่งไปตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศได้ – ผู้แปล)

รายการอ้างอิง
NACNS Research Committee.. n.d. Writing a research abstract : hints for
a successful submission.  Retrieved February 1, 2007, From http://www.nacns.org/writingงานวิจัย/บทความที่เกี่ยวข้อง


 

ภาพประกอบ
     
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.