รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

การสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)

   เอกสาร : ไม่มี

เมื่อ : 1 เม.ย. 2008 - 09:00:53 - มีคนดู 1420 ครั้ง
ประเภท : บทความ
โดย :
 

การสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อใช้ในการทดสอบความสามารถของผู้สอบในการใช้ภาษาจีนเพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานรัฐบาล องค์กร รัฐวิสาหกิจไปจนถึงการทำงานที่แวดล้อมไปด้วยการใช้ภาษาจีน  HSK  สะกดมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi
                ปัจจุบันข้อสอบ HSKแบ่งออกเป็น HSKระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง ระดับสูง HSK สำหรับเด็ก HSKสำหรับธุรกิจ HSK สำหรับเลขานุการ HSKสำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเพียงพอต่อความต้องการของผู้คนทั่วไปในระดับโลก
                HSK ในระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง ถือเป็นข้อสอบหลัก ส่วน HSK สำหรับเด็ก HSK สำหรับธุรกิจ HSK สำหรับเลขานุการ และHSKสำหรับการท่องเที่ยว ถือเป็นข้อสอบเฉพาะที่แบ่งตามสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการที่เหมาะสมของผู้สอบในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป
กลุ่มเป้าหมาย
                1. HSKระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนตามมาตรฐานการศึกษา 100-800 ชั่วโมง มีความรู้ในคำศัพท์ทั่วไป 400-3000 คำ และเข้าใจโครงสร้างหลักไวยกรณ์
                2.  HSK ระดับต้น/กลาง  เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนตามมาตรฐานการศึกษา 400-2000 ชั่วโมง มีความรู้ในคำศัพท์ทั่วไป 2000-5000 คำ และเข้าใจโครงสร้างหลักไวยกรณ์
                3. HSK ระดับสูง เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนที่มีความรู้ในคำศัพท์ทั่วไป 5000-8000 คำ และเข้าใจโครงสร้างหลักไวยกรณ์
                4. HSK สำหรับเด็ก เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งมี 3 ระดับ ระดับที่ 1 เหมาะสำหรับเด็กที่เรียนภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 150 ชั่วโมง ระดับที่ 2 เหมาะสำหรับเด็กที่เรียนภาษาจีนมาแล้ว 250 ชั่วโมง ระดับที่ 3  เหมาะสำหรับเด็กที่เรียนภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 400 ชั่วโมง
                5.  HSKสำหรับธุรกิจ HSK สำหรับเลขานุการ HSKสำหรับการท่องเที่ยว เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนที่มีความรู้ในระดับ 3 (พื้นฐานระดับ A หรือต้น/กลางระดับ C)
มาตรฐานของการแบ่งระดับคะแนนและหนังสือรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)            
(1)    HSK ระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง
จะมีระดับคะแนนที่คาบเกี่ยวกัน ซึ่งสามารถแบ่งระดับคะแนนได้ดังต่อไปนี้
HSK ระดับพื้นฐาน 

ใบรับรองขั้น
                   ระดับขั้น
คะแนนรวม
ระดับ
เกรด
ใบรับรองระดับพื้นฐาน
C
ระดับ 1
100-154 คะแนน
B
ระดับ 2
155-209 คะแนน
A
ระดับ 3
210-300 คะแนน

 
 
HSK ระดับต้น/กลาง 

ใบรับรองขั้น
ระดับขั้น
คะแนนรวม
ระดับ
เกรด
ใบรับรองระดับต้น
C
ระดับ 3
152-188 คะแนน
B
ระดับ 4
189-225 คะแนน
A
ระดับ 5
226-262 คะแนน
ใบรับรองระดับกลาง
C
ระดับ 6
263-299 คะแนน
B
ระดับ 7
300-336 คะแนน
A
ระดับ 8
337-400 คะแนน

 
HSK ระดับสูง

ใบรับรองขั้น
ระดับขั้น
ช่วงระดับคะแนน
ระดับ
เกรด
การฟัง
การอ่าน
การสรุป
เรียงความ
การพูด
รวม
ต่ำสุด
46-57
42-53
42-53
46-57
44-55
220-279
ใบรับรองระดับสูง
C
9
58-69
54-65
54-65
58-69
56-67
280--399
B
10
70-81
66-77
66-77
70-81
68-79
340-399
A
11
82-100
78-100
78-100
82-100
80-100
400-500

 
มาตรฐานการแบ่งระดับคะแนนของ HSK ระดับพื้นฐาน 
ระดับ 1   มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานระดับต้น สามารถเข้าใจประโยคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน สามารถใช้ภาษาจีนขั้นต้นติดต่อสื่อสารด้านการศึกษาและในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ และไวยกรณ์ต่าง ๆ ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้ ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้จะได้รับใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีน ระดับพื้นฐานเกรด C
ระดับ 2 มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานระดับกลาง มีความรู้ภาษาจีนเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสังคม ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้ จะได้รับใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับพื้นฐานเกรด B
ระดับ 3 มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานระดับสูง เป็นระดับที่ต่ำสุดที่สามารถเข้าไปเรียนในคณะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยของจีนได้ และเป็นระดับที่ได้รับใบรับรองขั้นพื้นฐานเกรด A เทียบเท่า HSK ระดับต้น/กลางเกรด C
มาตรฐานการแบ่งระดับคะแนนของ HSK ระดับต้น/กลาง  
  
                ระดับ 3 มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นต้นระดับต้น ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้จะได้รับใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับต้นเกรด C และเป็นระดับที่ต่ำสุดที่สามารถเข้าไปเรียนในคณะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยของจีนได้
                ระดับ 4 มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นต้นระดับกลาง ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้จะได้รับใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับต้นเกรด B
                ระดับ 5 มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นต้นระดับสูง ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้จะได้รับใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับต้นเกรด A
                ระดับ 6 มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นกลางระดับต้น ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้จะได้รับใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับกลางเกรด C ซึ่งสามารถเข้าไปเรียนภาควิชาภาษาจีนสำหรบชาวต่างชาติและคณะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยของจีนได้
                ระดับ 7 มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นกลางระดับกลาง ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้จะได้รับใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับกลางเกรด B
                ระดับ 8 มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นกลางระดับสูง ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้จะได้รับใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับกลางเกรด A
มาตรฐานการแบ่งระดับคะแนนของ HSK ระดับสูง
                ระดับ 9 มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นสูงระดับต้น สามารถทำงานที่ต้องใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารได้ตามมาตรฐานของระดับต้น ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้จะได้รับใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับสูงเกรด C
                ระดับ 10 มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นสูงระดับกลาง สามารถทำงานที่ต้องใช้ภาษาจีนในการติดต่อ สื่อสารได้ตามมาตรฐานของระดับกลาง ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้จะได้รับใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับสูงเกรด B
                ระดับ 11 มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นสูงระดับสูง สามารถทำงานที่ต้องใช้ภาษาจีนในการติดต่อ สื่อสารได้ตามมาตรฐานของระดับสูง ถือว่าได้บรรลุระดับการทำหน้าที่ล่ามระดับกลางได้ ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้จะได้รับใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับสูงเกรด A
(2)    HSK สำหรับเด็ก  
ผู้ผ่านการสอบจะได้รับประกาศนียบัตรเป็นหลักฐานรับรองผลการสอบ การแสดงผลสอบของแต่ละขั้นจะใช้รูปหมีแพนดาเป็นสัญลักษณ์ หมีแพนด้า 1 ตัว คือ ระดับ C (สอบผ่าน) หมีแพนด้า 2 ตัว คือ ระดับ B (ดี) หมีแพนด้า 3 ตัว คือระดับ A (ดีมาก) ได้ 100 คะแนนเต็ม ซึ่งแบ่งระดับคะแนนสอบได้ดังนี้
 
HSK  สำหรับเด็ก ระดับ 1, ระดับ 2 ,และระดับ 3 

คะแนน
เกรด
ใบรับรองขั้น
86-100 คะแนน
A
หมีแพนด้า 3 ตัว
70-85 คะแนน
B
หมีแพนด้า 2 ตัว
45-69 คะแนน
C
หมีแพนด้า 1 ตัว
ต่ำกว่า 44 คะแนน
F
ไม่มี

 
มาตรฐานการประเมินผลการสอบ HSK สำหรับเด็ก มีดังนี้
                ระดับ 1 สามารถเข้าใจคำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค และใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆได้
                ระดับ 2 สามารถเข้าใจประโยคและใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
                ระดับ 3 เข้าใจบทสนทนาและบทความภาษาจีนสั้น ๆ รวมทั้งใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
 
(3)    HSK สำหรับธุรกิจ HSK สำหรับเลขานุการและ HSK สำหรับการท่องเที่ยว
 สามารถ แบ่งระดับคะแนนสอบได้ดังนี้
 

คะแนน
ใบรับรองขั้น
0-80 คะแนน
ระดับ 1 (ไม่มีใบรับรอง)
81-160 คะแนน
ระดับ 2
161-240 คะแนน
ระดับ 3
241-320 คะแนน
ระดับ 4
321-400 คะแนน
ระดับ 5

 
ประโยชน์ของการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)
                1. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 3  (เทียบเท่า ขั้น A ของระดับพื้นฐานและขั้น C ของระดับต้น/กลาง) ขึ้นไป สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ แพทย์ศาสตร์แผนตะวันตกได้ และมีสิทธิที่จะสอบ HSK สำหรับธุรกิจ HSK สำหรับเลขานุการ และ HSK สำหรับการท่องเที่ยว              
                2. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 6 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์แผนจีน
                3. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 9 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในระดับปริญญาโท
                4. ผู้ที่ได้รับใบรับรองการสอบ HSK ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับต้น / กลาง และสูงนั้น เวลาศึกษาต่อในประเทศจีนสามารถได้รับการยกเว้นเรียนวิชาภาษาจีนในระดับที่เทียบเท่ากับระดับที่สอบผ่านได้ และยังสามารถใช้ใบรับรองนี้รับรองมาตรฐานความรู้ภาษาจีน เวลาสมัครงานได้ทั่วโลก
                5. ผู้ที่สอบผ่าน HSK สำหรับเด็ก ใบรับรองผลการสอบนี้จะช่วยวัดระดับความสามารถของการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไป สามารถวัดระดับการสอนภาษาจีนของสถานศึกษาและใช้ศึกษาต่อในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้
                6. ผู้ที่สอบผ่าน HSKสำหรับธุรกิจ HSK สำหรับเลขานุการ  HSKสำหรับการท่องเที่ยว สามารถใช้ในการสมัครงานในองค์กรต่าง ๆ ได้ทั่วโลก
 


งานวิจัย/บทความที่เกี่ยวข้อง


 

ภาพประกอบ
     
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.