วิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ SMEs e-Books วารสารและสิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ วารสารในฐานข้อมูล TCI
Quick References การท่องเที่ยว อาเซียนและจีน วารสารที่ สกอ. ยอมรับ แสดงทั้งหมด  
   
 
ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1.วารสารราชบัณฑิตยสถานวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
2.วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
3.วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทยวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
4.วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
5.วารสารต้นสายปลายทางธุรกิจวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Text download ได้เลย
6.UNWTO Magazineวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
7.วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
8.วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
9.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
10.วารสารบริหารธุรกิจวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
11.จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
12.ABAC Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
13.NIDA Case Research Jounal (Tha)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
14.NIDA Case Research Jounal (Tha)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
15.วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
16.วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
17.วารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
18.วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
19.วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
20.วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
21.วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
22.วารสารมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
23.วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว.วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
24.วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศวารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
25.วารสารอิเล็กทรอนิกส์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
26.วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
27.Asian Development Bankวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
28.Dissertations Full Text in PDF formatวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
29.Directory Of E-Journalวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
30.Journal of Science Technology and Humanitiesวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
31.วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
32.วารสารเทคโนโลยีการศึกษาวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
33.e-International Journal of Educational Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
34.ACEEE International Journal on Network Securityวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
35.ACEEE International Journal on Information Technologyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
36.Journal of Advanced Computer Science and Technologyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
37.Journal of Advanced Computer Science and Technologyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
38.Journal of Applied Computing and Information Technologyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
39.Journal for Information Systems Research and Practiceวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
40.Research Journal of Information Technologyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
41.Journal of Public Administration and Governance วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
42.Journal of Public Administration and Policy Research วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
43.Public Administration and Managementวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
44.Public Policy and Administration Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
45.American Journal of Business and Management (AJBM)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
46.Business Management and Strategyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
47.Business Management Dynamicsวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
48.American Journal of Tourism Managementวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
49.American Journal of Tourism Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
50.International journal of Sport Management, Recreation & Tourismวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
51.Journal of Tourism and Recreationวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
52.e-Review of Tourism Research (eRTR)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
53.Asian Journal of Marketingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
54.Asian Journal of Research in Marketingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
55.Expert Journal of Marketingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
56.Journal of Accounting & Marketingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
57.Journal of Management and Marketing Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
58.Accounting and Finance Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
59.International Journal of Accounting and Financial Managementวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
60.Journal of Governmental & Nonprofit Accountingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
61.Research Journal of Finance and Accountingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
62.Asian Journal of Shipping and Logistics, Theวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
63.Total Logistics Managementวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
64.International Journal of Plant Production (IJPP)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
65.Entrepreneurial Business and Economics Reviewวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
66.Journal of Entrepreneurial Financeวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
67.Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
68.Journal of Entrepreneurship Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
69.Journal of Global Entrepreneurship Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
70.English Language Teaching (ELT)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
71.International Journal of English Language and Literature Studieวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
72.World Journal of English Languageวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
73.Teaching English as a Second or Foreign Language วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
74.English Languages , Theวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
75.Kokugogaku: Studies in the Japanese Languageวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
76.Tsinghua Journal of Chinese Literatureวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
77.Philosophy of Educationวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
78.Asian Journal of Management Sciences and Educationวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
79.International Journal of Management Sciences and Educationวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
80.Innovative Teachingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
81.InSight: A Journal of Scholarly Teachingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
82.International Journal of Technology in Teaching and Learningวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
83.International Journal of Educational Administration and Policy Studies (IJEAPS)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
84.School Planning and Managementวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
85.วารสารสมาคมนักวิจัยวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
86.วารสารหลักสูตรและการสอนวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Library and Learning Resources Center เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 3211-2 , โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University Allright Reserved