วิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ SMEs e-Books วารสารและสิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ วารสารในฐานข้อมูล TCI
Quick References การท่องเที่ยว อาเซียนและจีน วารสารที่ สกอ. ยอมรับ แสดงทั้งหมด  
   
 
ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1.e-Journal รัฐสภาวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
2.วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
3.วารสารรูสมิแล วารสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
4.Thammasat International Journal of Sciece and Technology : TIJSATวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
5.วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
6.วารสารพฤติกรรมศาสตร์   
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Library and Learning Resources Center เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 3211-2 , โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University Allright Reserved