วิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ SMEs e-Books วารสารและสิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ วารสารในฐานข้อมูล TCI
Quick References การท่องเที่ยว อาเซียนและจีน วารสารที่ สกอ. ยอมรับ แสดงทั้งหมด  
   
 
ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
2.วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
3.Maejo International Journal of Science and Technologyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
4.วารสารมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
5.วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
6.วารสารวิชาชีพบัญชี วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
7.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
8.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
9.วารสารศรีปทุมปริทัศน์ (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
10.วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
11.วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
12.วารสารเกษมบัณฑิตวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
13.วารสารปัญญาภิวัฒน์วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
14.RMUTT Global Business and Economics Reviewวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
15.วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
16.วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
17.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
18.วารสารมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
19.BU Academic Review วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
20.วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
21.วารสารเซ็นจอห์นวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
22.วารสารครุศาสตร์ราชภัฎมหาสารคามวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
23.วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
24.วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
25.วารสารนเรศวรพะเยาวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
26.วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
27.วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยี)วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
28.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
29.วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
30.วารสารบริหารธุรกิจนิด้าวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
31.วารสารพัฒนาสังคมวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
32.เศรษฐศาสตร์ปริทัศน์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
33.วารสารบริหารธุรกิจนิด้าวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
34.วารสารพัฒนาสังคมวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
35.เศรษฐศาสตร์ปริทัศน์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
36.วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
37.วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)วารสารในฐานข้อมูล TCIFull Textdownload และสืบคืนได้
38.วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)วารสารในฐานข้อมูล TCIFull Textdownload และสืบคืนได้
39.วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่วารสารในฐานข้อมูล TCIFull Textdownload และสืบคืนได้
40.วารสารการบริการการท่องเที่ยวไทยวารสารในฐานข้อมูล TCIFull Textdownload และสืบคืนได้
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Library and Learning Resources Center เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 3211-2 , โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University Allright Reserved