วิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ SMEs e-Books วารสารและสิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ วารสารในฐานข้อมูล TCI
Quick References การท่องเที่ยว อาเซียนและจีน วารสารที่ สกอ. ยอมรับ แสดงทั้งหมด  
   
 
ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1.ห้องสมุด วช.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวนโยบายวิจัย และการดำเนินงานของ วช.Full Textdownload ได้
2.ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทยงานวิจัย หนังสือAbstractdownload ได้เลย
3.ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัยบทความ บทความวิจัย หนังสือ คู่มือต่าง ๆFull Textdownlaod ได้เลย
4.เอกสารเผยแพร่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บทความ รายงานผลการวิจัยFull TextDownload ได้บางประเภทเอกสาร
5.คลังความรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติบทความ และสิ่งพิมพ์ของ สวทช.Full Textdownload ได้เลย
6.ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากฎหมายต่าง ๆ Full Textdownload ได้เลย
7.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
8.ฐานข้อมูลหนงสืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
9.ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพลังงานหนังสือและบทความอิเล็กทรอนิกส์บางรายการเป็น Full Textdownload ได้เลย
10.ฐานข้อมูลสมุนไพร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
11.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)หนังสืออิเล็กทรอนิกส์Full textdownload ได้เลย
12.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Full textdownload ได้เลย
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Library and Learning Resources Center เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 3211-2 , โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University Allright Reserved