วิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ SMEs e-Books วารสารและสิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ วารสารในฐานข้อมูล TCI
Quick References การท่องเที่ยว อาเซียนและจีน วารสารที่ สกอ. ยอมรับ แสดงทั้งหมด  
   
 
ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   
2.TAT Tourism Journalวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Text download ได้เลย
3.ฐานข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยวDirectory ธุรกิจท่องเที่ยว  
4.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   
5.สมาคมโรงแรมไทย   
6.สมาคมพาต้า (Pacific Asia Travle Association)   
7.World Tourism Organization (UNWTO)   
8.World Toursim & Tourism Travel Council  downlaod Research Summary ได้
9.Download Centre. World Tourism & Tourism Travel Councilเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Publication Online)Full Textdownload ได้เลย
10.เว็บไซต์สถิตินักท่องเที่ยวของ ททท.มีข้อมูล 1998-2007Full Textdownload ได้เลย
11.ห้องสมุด ททท. ค้นได้เฉพาะบรรณานุกรม 
12.สถิตและฐานข้อมูล กรมการท่องเที่ยวสถิตินักท่องเที่ยว, สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก์Full Textdownlaod ได้เลย
13.สถานการณ์นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ กรมการท่องเที่ยวสถิตินักท่องเที่ยวระหว่างประเทศFull Textdownload ได้เลย
14.สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยวข้อมูลและสถิติบนเว็บไซต์  
15.Home Stay Standard Thailandข้อมูล และทำเนียบนามบนเว็บ  
16.ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาดบทความ งานวิจัย และสถิติFull Textdownload ได้เลย
17.ฐานความรู้งานวิจัย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวFull Textdownload ได้เลย
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Library and Learning Resources Center เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 3211-2 , โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University Allright Reserved