วิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ SMEs e-Books วารสารและสิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ วารสารในฐานข้อมูล TCI
Quick References การท่องเที่ยว อาเซียนและจีน วารสารที่ สกอ. ยอมรับ แสดงทั้งหมด  
   
 
ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1.ศูนย์วิจัยกสิกรไทยบทคัดย่อบทคัดย่อFull Text Download ได้เฉพาะสมาชิก
2.ระบบฐานข้อมูลเชิงลึก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลการขาย ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการขาย รายงานภาวะอุตสาหกรรม บทความFull TextDownload ได้เลย
3.รวมงานวิจัย SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิจัยFull Text และ Power Pointdownload ได้เลย
4.รวมบทความ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบทความบทความอ่านบนหน้าเว็บ
5.รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายงานสถานการณ์ SMEsFull Textdownload ได้เลย
6.ศูนย์เตือนภัย SMEsดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการFull Textต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะ Download ได้
7.SMEs Knowleadge Center สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมข้อมูลบนเว็บ หน้าสมัครสมาชิกยังไม่สมบูรณ์
8.ศูนย์ข้อมูล และห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมไทยสืบค้นสิ่งพิมพ์ห้องสมุดบรรณานุกรม 
9.เอกสารวิชาการ กรมการค้าต่างประเทศระเบียบการกรมการค้า และงานวิจัยFull Textdownload ได้เลย
10.ข้อมูลสินค้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศสถิติ และสถานการณ์การส่งออกFull Textdownload ได้เลย
11.บทความพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศบทความพิเศษFull Textdownload ได้เลย
12.กรมการค้าต่างประเทศ   
13.กรมการค้าภายใน   
14.กรมส่งเสริมการส่งออก   
15.ห้องสมุด กรมส่งเสริมการส่งออกสืบค้นสิ่งพิมพ์ห้องสมุดบรรณานุกรม / Full Text บางรายการdownload Full text ได้เฉพาะสิ่งพิมพ์ของกรมการค้า
16.ไทยตำบล ดอท คอมข้อมูล OTOP  
17.สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยข้อมูลและความรู้ด้านการตลาด  
18.หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   
19.สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย   
20.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   
21.ธนาคารแห่งประเทศไทย   
22.เอกสารเผยแพร่ ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะเศรษฐกิจ, ส้มมนา, บทความวิจัย, สถิติFull Textdownload ได้เลย
23.รายงานเศรษฐกิจและการเงินรายปี ธนาคารแห่งประเทศไทยสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
24.บทความและงานวิจัยเศรษฐกิจ Full Text download ได้เลย
25.วิจัยทัศน์ (BOT Research Newsletters)สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
26.ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรมมีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์  
27.ศูนย์ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ข้อมูลดและสถิติด้านตลาดทุนFull Text dowload ได้เลย
28.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Library and Learning Resources Center เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 3211-2 , โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University Allright Reserved