วิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ SMEs e-Books วารสารและสิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ วารสารในฐานข้อมูล TCI
Quick References การท่องเที่ยว อาเซียนและจีน วารสารที่ สกอ. ยอมรับ แสดงทั้งหมด  
   
 
ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1.พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์สืบค้นความหมายของคำ 
2.ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานศัพท์บัญญัติอิเล็กทรอนิกส์สืบค้นศัพท์บัญญัติ 
3.สำนักงานสถิติแห่งชาติบริการข้อมูลสถิติบนเว็บไซต์  
4.ไทยก็อฟด็อทเน็ทรวม Link หน่วยงานราชการ  
5.รางานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์download ได้เลย 
6.ข้อมูลและบริการ กรมควบคุมมลพิษข้อมูล กฎหมาย และสถิติdownload ได้เลย 
7.ศูนย์บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม   
8.ราชบัณฑิตยสถาน   
9.ราชกิจจานุเบกษาออนไลน์ Full Text download ได้เลย
10.สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานสถิติและสถานการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรFull Textdownload ได้เลย
11.การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมข้อมูลสถิติ รายงานสถานการณ์  
12.เยลโลเพจเจส   
13.Dictionary.com   
14.สำนักงานข้อมูลข่าวสารของราชการ   
15.สำนักงานคณะกรรมประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)   
16.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
17.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
18.กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน   
19.ห้องสมุดความรู้การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร   
20.กรมส่งเสริมการเกษตร   
21.สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ   
22.ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา (The Senate Electronic Library)พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด เอกสารเกี่ยวกับวุฒิสภาFull Textdownload ได้เลย
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Library and Learning Resources Center เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 3211-2 , โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University Allright Reserved