วิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ SMEs & Innovation วารสารและสิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ Open Educational Resources
Quick References การท่องเที่ยว แสดงทั้งหมด
ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1.ฐานข้อมูล CMU e-Research สำนักหอสมุด มช.งานวิจัยอาจารย์ และบุคลากร มช.Abstact/Full textdownload ได้เลย
2.ฐานข้อมูล CMU e-Thesis สำนักหอสมุด มช.วิทยานิพนธ์ และ IS ของนักศึกษา มช.Full Textdowanload ได้เลย
3.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ม. ศิลปากรFull Textdowanload ได้เลย
4.วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยานิพนธ์ และ สารนิพนธ์ ม. รามคำแหงAbstract / Full textdownload ได้เลย
5.ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ม. เทคโนราชมงคลกรุงเทพวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
6.สิ่งตีพิมพ์ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรบทความวิจัยฉบับเต็มFull Textลงทะเบียนก่อนจึง Dowanload ได้
7.เอกสารเผยแพร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานวิจัยโครงการต่าง ๆ รายงานประจำปี สรุปสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมFull Textdownload ได้เลย
8.ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยรายงานวิจัยAbstact/Full textสมัครสมาชิกก่อนจึงจะ Download ได้
9.สถาบันพระปกเกล้าผลงานวิจัย บทความ ความรู้ด้านการเมืองการปกครองFull Textdownload ได้เลย
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Library and Learning Resources Center เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 3211-2 , โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University Allright Reserved