วิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ SMEs e-Books วารสารและสิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ วารสารในฐานข้อมูล TCI
Quick References การท่องเที่ยว อาเซียนและจีน วารสารที่ สกอ. ยอมรับ แสดงทั้งหมด  
   
 
ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1.ฐานข้อมูล CMU e-Research สำนักหอสมุด มช.งานวิจัยอาจารย์ และบุคลากร มช.Abstact/Full textdownload ได้เลย
2.ฐานข้อมูล CMU e-Thesis สำนักหอสมุด มช.วิทยานิพนธ์ และ IS ของนักศึกษา มช.Full Textdowanload ได้เลย
3.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ม. ศิลปากรFull Textdowanload ได้เลย
4.วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิทยานิพนธ์ และ IS ม. หอการค้าAbstract / Full textdownload ได้เลย
5.วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยานิพนธ์ และ สารนิพนธ์ ม. รามคำแหงAbstract / Full textdownload ได้เลย
6.วิทยานิพนธ์ออนไลน์ โครง knowleadge Bank มหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยานิพนธ์Abstract / Full textdownload ได้เลย
7.วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถะกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยานิพนธ์Abstractdownload ได้เลย
8.วิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยานิพนธ์Full Textdownload ได้เลย
9.e-Research สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
10.สำนักงานบริหารการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังบทคัดย่องานวิจัยAbstractDownload ได้เลย
11.งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติงานวิจัยเจ้าหน้าที่ ปปช.Full Textdownload ได้เลย
12.ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลบทคัดย่องานวิจัย ข้อมูลสมุนไพร  
13.ฐานข้อมูลไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบทคัดย่องานวิจัย ข้อมูลบนเว็บไซต์  
14.ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ม. เทคโนราชมงคลกรุงเทพวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
15.ห้องสมุด วช.บรรณานุกรม + Abstract งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสือ (ติดต่อขอใช้ตัวเล่มเอกสารได้)Full Textdownload Abstract ได้ + ติดต่อขอใช้ตัวเล่มได้
16.กรมวิชาการเกษตรงานวิจัยการเกษตรAbstract / Full text ให้ Logindownload Abstract
17.ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขงานวิจัยสาธารณสุขAbstract / Full text ต้อง Register เอา usernamedownload Abstract ได้เลย
18.ห้องสมุด สกว.งานวิจัยที่ได้รับทุน สกว.Abstract / Full textDownload full text ต้อง Register เพื่อขอ username
19.ศูนย์ข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติบทสรุปงานวิจัย บทความ สารดีโทรทัศน์Full Textdownload ได้เลย
20.สิ่งตีพิมพ์ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรบทความวิจัยฉบับเต็มFull Textลงทะเบียนก่อนจึง Dowanload ได้
21.สิ่งพิมพ์และงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทยบทความวิจัยฉบับเต็มFull Textdownload ได้เลย
22.เอกสารเผยแพร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานวิจัยโครงการต่าง ๆ รายงานประจำปี สรุปสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมFull Textdownload ได้เลย
23.ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยรายงานวิจัยAbstact/Full textสมัครสมาชิกก่อนจึงจะ Download ได้
24.ฐานข้อมูลงานวิจัยไม้ผลไทยบทคัดย่องานวิจัยAbsractdownload ได้เลย
25.รายงานวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายงานวิจัยFull Textdownload ได้เลย
26.ผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานวิจัยFull Textdownload ได้เลย
27.ฐานข้อมูลงานวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานวิจัยFull Textdownload ได้เลย
28.กองสิ่งแวดล้อมชุมชน และพื้นที่เฉพาะข้อมูลโครงการ รายงานวิจัยFull Textdownload ได้เลย
29.ศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบทคัดย่องานวิจัย บทความ  
30.ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติบทคัดย่อวิจัย บทความวิจัย download ได้เลย
31.สถาบันพระปกเกล้าผลงานวิจัย บทความ ความรู้ด้านการเมืองการปกครองFull Textdownload ได้เลย
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Library and Learning Resources Center เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 3211-2 , โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University Allright Reserved