วิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ SMEs e-Books วารสารและสิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ วารสารในฐานข้อมูล TCI
Quick References การท่องเที่ยว อาเซียนและจีน วารสารที่ สกอ. ยอมรับ แสดงทั้งหมด  
   
 
ลำดับชื่อเรื่องประเภทข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุ
1.ฐานข้อมูล CMU e-Research สำนักหอสมุด มช.งานวิจัยอาจารย์ และบุคลากร มช.Abstact/Full textdownload ได้เลย
2.ฐานข้อมูล CMU e-Thesis สำนักหอสมุด มช.วิทยานิพนธ์ และ IS ของนักศึกษา มช.Full Textdowanload ได้เลย
3.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ม. ศิลปากรFull Textdowanload ได้เลย
4.วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิทยานิพนธ์ และ IS ม. หอการค้าAbstract / Full textdownload ได้เลย
5.วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยานิพนธ์ และ สารนิพนธ์ ม. รามคำแหงAbstract / Full textdownload ได้เลย
6.วิทยานิพนธ์ออนไลน์ โครง knowleadge Bank มหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยานิพนธ์Abstract / Full textdownload ได้เลย
7.วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถะกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยานิพนธ์Abstractdownload ได้เลย
8.วิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยานิพนธ์Full Textdownload ได้เลย
9.e-Research สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
10.สำนักงานบริหารการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังบทคัดย่องานวิจัยAbstractDownload ได้เลย
11.งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติงานวิจัยเจ้าหน้าที่ ปปช.Full Textdownload ได้เลย
12.ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลบทคัดย่องานวิจัย ข้อมูลสมุนไพร  
13.ฐานข้อมูลไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบทคัดย่องานวิจัย ข้อมูลบนเว็บไซต์  
14.ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ม. เทคโนราชมงคลกรุงเทพวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
15.ห้องสมุด วช.บรรณานุกรม + Abstract งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสือ (ติดต่อขอใช้ตัวเล่มเอกสารได้)Full Textdownload Abstract ได้ + ติดต่อขอใช้ตัวเล่มได้
16.กรมวิชาการเกษตรงานวิจัยการเกษตรAbstract / Full text ให้ Logindownload Abstract
17.ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขงานวิจัยสาธารณสุขAbstract / Full text ต้อง Register เอา usernamedownload Abstract ได้เลย
18.ห้องสมุด สกว.งานวิจัยที่ได้รับทุน สกว.Abstract / Full textDownload full text ต้อง Register เพื่อขอ username
19.ศูนย์ข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติบทสรุปงานวิจัย บทความ สารดีโทรทัศน์Full Textdownload ได้เลย
20.สิ่งตีพิมพ์ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรบทความวิจัยฉบับเต็มFull Textลงทะเบียนก่อนจึง Dowanload ได้
21.สิ่งพิมพ์และงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทยบทความวิจัยฉบับเต็มFull Textdownload ได้เลย
22.เอกสารเผยแพร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานวิจัยโครงการต่าง ๆ รายงานประจำปี สรุปสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมFull Textdownload ได้เลย
23.ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยรายงานวิจัยAbstact/Full textสมัครสมาชิกก่อนจึงจะ Download ได้
24.ฐานข้อมูลงานวิจัยไม้ผลไทยบทคัดย่องานวิจัยAbsractdownload ได้เลย
25.รายงานวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายงานวิจัยFull Textdownload ได้เลย
26.ผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานวิจัยFull Textdownload ได้เลย
27.ฐานข้อมูลงานวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานวิจัยFull Textdownload ได้เลย
28.กองสิ่งแวดล้อมชุมชน และพื้นที่เฉพาะข้อมูลโครงการ รายงานวิจัยFull Textdownload ได้เลย
29.ศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบทคัดย่องานวิจัย บทความ  
30.ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติบทคัดย่อวิจัย บทความวิจัย download ได้เลย
31.สถาบันพระปกเกล้าผลงานวิจัย บทความ ความรู้ด้านการเมืองการปกครองFull Textdownload ได้เลย
32.พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์สืบค้นความหมายของคำ 
33.ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานศัพท์บัญญัติอิเล็กทรอนิกส์สืบค้นศัพท์บัญญัติ 
34.สำนักงานสถิติแห่งชาติบริการข้อมูลสถิติบนเว็บไซต์  
35.ไทยก็อฟด็อทเน็ทรวม Link หน่วยงานราชการ  
36.รางานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์download ได้เลย 
37.ข้อมูลและบริการ กรมควบคุมมลพิษข้อมูล กฎหมาย และสถิติdownload ได้เลย 
38.ศูนย์บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม   
39.ราชบัณฑิตยสถาน   
40.ราชกิจจานุเบกษาออนไลน์ Full Text download ได้เลย
41.สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานสถิติและสถานการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรFull Textdownload ได้เลย
42.การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมข้อมูลสถิติ รายงานสถานการณ์  
43.เยลโลเพจเจส   
44.Dictionary.com   
45.สำนักงานข้อมูลข่าวสารของราชการ   
46.สำนักงานคณะกรรมประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)   
47.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
48.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
49.กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน   
50.ห้องสมุดความรู้การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร   
51.กรมส่งเสริมการเกษตร   
52.สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ   
53.ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา (The Senate Electronic Library)พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด เอกสารเกี่ยวกับวุฒิสภาFull Textdownload ได้เลย
54.ศูนย์วิจัยกสิกรไทยบทคัดย่อบทคัดย่อFull Text Download ได้เฉพาะสมาชิก
55.ระบบฐานข้อมูลเชิงลึก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลการขาย ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการขาย รายงานภาวะอุตสาหกรรม บทความFull TextDownload ได้เลย
56.รวมงานวิจัย SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิจัยFull Text และ Power Pointdownload ได้เลย
57.รวมบทความ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบทความบทความอ่านบนหน้าเว็บ
58.รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายงานสถานการณ์ SMEsFull Textdownload ได้เลย
59.ศูนย์เตือนภัย SMEsดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการFull Textต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะ Download ได้
60.SMEs Knowleadge Center สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมข้อมูลบนเว็บ หน้าสมัครสมาชิกยังไม่สมบูรณ์
61.ศูนย์ข้อมูล และห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมไทยสืบค้นสิ่งพิมพ์ห้องสมุดบรรณานุกรม 
62.เอกสารวิชาการ กรมการค้าต่างประเทศระเบียบการกรมการค้า และงานวิจัยFull Textdownload ได้เลย
63.ข้อมูลสินค้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศสถิติ และสถานการณ์การส่งออกFull Textdownload ได้เลย
64.บทความพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศบทความพิเศษFull Textdownload ได้เลย
65.กรมการค้าต่างประเทศ   
66.กรมการค้าภายใน   
67.กรมส่งเสริมการส่งออก   
68.ห้องสมุด กรมส่งเสริมการส่งออกสืบค้นสิ่งพิมพ์ห้องสมุดบรรณานุกรม / Full Text บางรายการdownload Full text ได้เฉพาะสิ่งพิมพ์ของกรมการค้า
69.ไทยตำบล ดอท คอมข้อมูล OTOP  
70.สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยข้อมูลและความรู้ด้านการตลาด  
71.หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   
72.สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย   
73.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   
74.ธนาคารแห่งประเทศไทย   
75.เอกสารเผยแพร่ ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะเศรษฐกิจ, ส้มมนา, บทความวิจัย, สถิติFull Textdownload ได้เลย
76.รายงานเศรษฐกิจและการเงินรายปี ธนาคารแห่งประเทศไทยสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
77.บทความและงานวิจัยเศรษฐกิจ Full Text download ได้เลย
78.วิจัยทัศน์ (BOT Research Newsletters)สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
79.ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรมมีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์  
80.ศูนย์ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ข้อมูลดและสถิติด้านตลาดทุนFull Text dowload ได้เลย
81.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   
82.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   
83.TAT Tourism Journalวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Text download ได้เลย
84.ฐานข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยวDirectory ธุรกิจท่องเที่ยว  
85.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   
86.สมาคมโรงแรมไทย   
87.สมาคมพาต้า (Pacific Asia Travle Association)   
88.World Tourism Organization (UNWTO)   
89.World Toursim & Tourism Travel Council  downlaod Research Summary ได้
90.Download Centre. World Tourism & Tourism Travel Councilเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Publication Online)Full Textdownload ได้เลย
91.เว็บไซต์สถิตินักท่องเที่ยวของ ททท.มีข้อมูล 1998-2007Full Textdownload ได้เลย
92.ห้องสมุด ททท. ค้นได้เฉพาะบรรณานุกรม 
93.สถิตและฐานข้อมูล กรมการท่องเที่ยวสถิตินักท่องเที่ยว, สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก์Full Textdownlaod ได้เลย
94.สถานการณ์นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ กรมการท่องเที่ยวสถิตินักท่องเที่ยวระหว่างประเทศFull Textdownload ได้เลย
95.สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยวข้อมูลและสถิติบนเว็บไซต์  
96.Home Stay Standard Thailandข้อมูล และทำเนียบนามบนเว็บ  
97.ฐานความรู้งานวิจัย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวFull Textdownload ได้เลย
98.ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาดบทความ งานวิจัย และสถิติFull Textdownload ได้เลย
99.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)หนังสืออิเล็กทรอนิกส์Full textdownload ได้เลย
100.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Full textdownload ได้เลย
101.ห้องสมุด วช.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวนโยบายวิจัย และการดำเนินงานของ วช.Full Textdownload ได้
102.ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทยงานวิจัย หนังสือAbstractdownload ได้เลย
103.ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัยบทความ บทความวิจัย หนังสือ คู่มือต่าง ๆFull Textdownlaod ได้เลย
104.เอกสารเผยแพร่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บทความ รายงานผลการวิจัยFull TextDownload ได้บางประเภทเอกสาร
105.คลังความรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติบทความ และสิ่งพิมพ์ของ สวทช.Full Textdownload ได้เลย
106.ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากฎหมายต่าง ๆ Full Textdownload ได้เลย
107.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
108.ฐานข้อมูลหนงสืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
109.ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพลังงานหนังสือและบทความอิเล็กทรอนิกส์บางรายการเป็น Full Textdownload ได้เลย
110.ฐานข้อมูลสมุนไพร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
111.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
112.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
113.วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
114.Maejo International Journal of Science and Technologyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
115.วารสารมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
116.วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
117.วารสารวิชาชีพบัญชี วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
118.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
119.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
120.วารสารศรีปทุมปริทัศน์ (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
121.วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
122.วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
123.วารสารเกษมบัณฑิตวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
124.วารสารปัญญาภิวัฒน์วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
125.RMUTT Global Business and Economics Reviewวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
126.วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
127.วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
128.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
129.วารสารมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
130.BU Academic Review วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
131.วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
132.วารสารเซ็นจอห์นวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
133.วารสารครุศาสตร์ราชภัฎมหาสารคามวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
134.วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
135.วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
136.วารสารนเรศวรพะเยาวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
137.วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
138.วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยี)วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
139.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
140.วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
141.วารสารบริหารธุรกิจนิด้าวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
142.วารสารพัฒนาสังคมวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
143.เศรษฐศาสตร์ปริทัศน์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
144.วารสารบริหารธุรกิจนิด้าวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
145.วารสารพัฒนาสังคมวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
146.เศรษฐศาสตร์ปริทัศน์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
147.วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่วารสารในฐานข้อมูล TCIFull Textdownload และสืบคืนได้
148.วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
149.วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)วารสารในฐานข้อมูล TCIFull Textdownload และสืบคืนได้
150.วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)วารสารในฐานข้อมูล TCIFull Textdownload และสืบคืนได้
151.วารสารการบริการการท่องเที่ยวไทยวารสารในฐานข้อมูล TCIFull Textdownload และสืบคืนได้
152.e-Journal รัฐสภาวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
153.วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
154.วารสารรูสมิแล วารสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
155.Thammasat International Journal of Sciece and Technology : TIJSATวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
156.วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
157.วารสารพฤติกรรมศาสตร์   
158.วารสารราชบัณฑิตยสถานวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
159.วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
160.วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทยวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
161.วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
162.วารสารต้นสายปลายทางธุรกิจวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Text download ได้เลย
163.UNWTO Magazineวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
164.วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
165.วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
166.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
167.วารสารบริหารธุรกิจวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
168.จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
169.ABAC Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
170.วารสารอิเล็กทรอนิกส์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
171.วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
172.Asian Development Bankวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
173.Dissertations Full Text in PDF formatวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
174.Directory Of E-Journalวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
175.Journal of Science Technology and Humanitiesวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
176.วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
177.วารสารเทคโนโลยีการศึกษาวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
178.e-International Journal of Educational Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
179.ACEEE International Journal on Network Securityวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
180.ACEEE International Journal on Information Technologyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
181.Journal of Advanced Computer Science and Technologyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
182.Journal of Advanced Computer Science and Technologyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
183.Journal of Applied Computing and Information Technologyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
184.Journal for Information Systems Research and Practiceวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
185.Research Journal of Information Technologyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
186.Journal of Public Administration and Governance วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
187.Journal of Public Administration and Policy Research วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
188.Public Administration and Managementวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
189.Public Policy and Administration Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
190.American Journal of Business and Management (AJBM)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
191.Business Management and Strategyวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
192.Business Management Dynamicsวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
193.American Journal of Tourism Managementวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
194.American Journal of Tourism Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
195.International journal of Sport Management, Recreation & Tourismวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
196.Journal of Tourism and Recreationวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
197.e-Review of Tourism Research (eRTR)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
198.Asian Journal of Marketingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
199.Asian Journal of Research in Marketingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
200.Expert Journal of Marketingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
201.Journal of Accounting & Marketingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
202.Journal of Management and Marketing Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
203.Accounting and Finance Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
204.International Journal of Accounting and Financial Managementวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
205.Journal of Governmental & Nonprofit Accountingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
206.Research Journal of Finance and Accountingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
207.Asian Journal of Shipping and Logistics, Theวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
208.Total Logistics Managementวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
209.International Journal of Plant Production (IJPP)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
210.Entrepreneurial Business and Economics Reviewวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
211.Journal of Entrepreneurial Financeวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
212.Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
213.Journal of Entrepreneurship Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
214.Journal of Global Entrepreneurship Researchวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
215.English Language Teaching (ELT)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
216.International Journal of English Language and Literature Studieวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
217.World Journal of English Languageวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
218.Teaching English as a Second or Foreign Language วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
219.English Languages , Theวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
220.Kokugogaku: Studies in the Japanese Languageวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
221.Tsinghua Journal of Chinese Literatureวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
222.Philosophy of Educationวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
223.Asian Journal of Management Sciences and Educationวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
224.International Journal of Management Sciences and Educationวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
225.Innovative Teachingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
226.InSight: A Journal of Scholarly Teachingวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
227.International Journal of Technology in Teaching and Learningวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
228.International Journal of Educational Administration and Policy Studies (IJEAPS)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
229.School Planning and Managementวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
230.วารสารสมาคมนักวิจัยวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
231.วารสารหลักสูตรและการสอนวารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
232.วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
233.วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
234.วารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
235.วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
236.วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
237.วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
238.วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
239.วารสารมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ (มศว.)วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
240.วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว.วารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
241.วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศวารสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload และสืบคืนได้
242.NIDA Case Research Jounal (Tha)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
243.NIDA Case Research Jounal (Tha)วารสารอิเล็กทรอนิกส์Full Textdownload ได้เลย
244.ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียนบทความวิจัยฉบับเต็มFull TextDownload ได้เลย
245.ศูนย์ความรู้เพื่อการค้าและการลงทุนกับจีน กระทรวงพาณิชย์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวประเทศจีน กฎหมายการค้า วัฒนธรรมFull Textdownload ได้เลย
246.นิตยสารแม่น้ำโขงวารสารอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประเทศจีนFull Textdownload ได้เลย
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Library and Learning Resources Center เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 3211-2 , โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University Allright Reserved